NIMs arbeid

Muntlig høring om psykisk helsevernlov mv.

NIM er positive til at proposisjonen følger opp sentrale forslag fra Paulsrud-utvalgets utredning NOU 2011:9. I lys av den internasjonaler rettsutviklingen er  vi også positive til at regjeringen har oppnevnt Tvangslovutvalget, som skal foreta en helhetlig gjennomgang av tvangsregelverket i helse- og omsorgssektoren.

Til: Stortingets helse- og omsorgskomité
Norges lover

Ny domstollov (31. oktober)

Adgangen til å ta lyd- og bildeopptak i forbindelse med rettssaker reiser noen menneskerettslige problemstillinger

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Straffegjennomføringsloven § 37

Flere av våre anbefalinger er fulgt opp i utkastet til retningslinjer, og NIM er positive til at Kriminalomsorgen utdyper bestemmelsene for utelukkelse etter straffegjennomføringsloven § 37

Til: Kriminalomsorgsdirektoratet
Norges lover

NOU 2016:4 Ny kommunelov

NIMs forslag ar at kommunenes menneskerettighetsforpliktelser og rolle i gjennomføringen av menneskerettighetene tydeliggjøres i loven.

Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eksklusjon fra flyktningstatus

NIM er positive til at departementet vil vurder om det er behov for justeringer eller overgangsregler for å sikre at nye regler ill er is strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer av Dublin, Eurodac og EASO

I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved endringsforslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å være oppmerksom på i det videre arbeidet

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i rettshjelploven mv.

Det er NIMs syn at endringsforslaget i praktiske tilfeller ikke oppfyller statens positive plikt til å gi tilgang på fri rettshjelp etter EMK art. 6 nr. 1. Statens positive plikt kan gå videre enn endringsforslaget på følgende måter: (1) Staten kan ha plikt til å gi tilgang på rettshjelp i andre formuerettslige tvister mellom tidligere ektefeller og samboere […]

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Uttalelse – Oppfølging av Tater/romaniutvalgets rapport

NIM kan i det vesentlige slutte seg til utvalgets forslag og vil i det følgende påpeke følgende: Ta et tydelig oppgjør med fortiden, og offentlig bekrefte at staten tar ansvar for tidligere tiders overgrep og forsømmelser; Bygge opp tilliten mellom romanifolket/taterne og myndighetene. Sikre romanifolket/taterne reell deltakelse i prosesser som angår dem; Forebygging og tiltak ved diskriminering; . Legge til […]

Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

NIM kommentarer til enkelte konkrete temaer hvor det kan stilles spørsmål ved om forslaget overholder våre menneskerettslige forpliktelser, samt gis en litt bredere vurdering av lovforslagets samlede virkning i lys av våre menneskerettslige forpliktelser.

Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité