Oppdatert utgave av kommunerapporten

Kommuner og menneskerettigheter oppdatert (med KS' podkast "Der livet leves".

NIM har oppdatert rapporten «Kommuner og menneskerettigheter». I den anledning deltok direktør Adele Matheson Mestad i KS’ podkast «Der livet leves». NIM har også satt sammen en egen samleside med relevant menneskerettslig informasjon for kommuner.

Egen temaside for kommuner

NIMs arbeid de siste årene har tydeliggjort et behov for å fokusere på ivaretakelsen av menneskerettighetene på det kommunale nivå i Norge. I NIMs strategi for 2022–2024 er kommuners menneskerettighetsansvar derfor gjort til et tverrgående satsningsområde. Som en del av dette arbeidet, har vi nå laget et eget temaområde for kommuner og menneskerettigheter på nettsiden vår. Her finner du blant annet høringsuttalelser, rapporter og brev som har relevans for kommuner og deres menneskerettighetsansvar. I tillegg har vi samlet et knippe ressurser som kommuner kan bruke for å styrke sitt menneskerettighetsarbeid.

Rapport om kommuner

NIM publiserte sin rapport «kommuner og menneskerettigheter» i november 2021. I april i år ble rapporten revidert og oppdatert bl.a. etter ny rettspraksis fra høyesterett.

Formålet med rapporten er å sette kommunenes menneskerettighetsansvar på dagsordenen, og NIM håper rapporten kan fungere som et oppslagsverk for kommunene i deres arbeid med å styrke implementeringen av menneskerettighetene på kommunalt nivå.

Rapporten gir en juridisk gjennomgang av kommunene som menneskerettslig pliktsubjekt. Den presenterer også funn fra NIMs spørreundersøkelse om kommuners kjennskap til og arbeid med menneskerettighetene. I tillegg gir rapporten en oversikt over hvordan FN, Europarådet og EU arbeider med menneskerettigheter og lokale myndigheter, samt en beskrivelse av konseptet menneskerettighetsbyer. I kapittel 7 (Hvordan styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i byer og kommuner?) og 8 (NIM anbefaler) drøftes det hvordan norske byer og kommuner kan styrke gjennomføringen av menneskerettighetene.

Årsaken til oppdateringen

I februar 2022 kom en viktig rettsavklaring i norsk rett. Da avga Høyesterett en kjennelse som fastslo at kommunen kan stå som saksøkt i et erstatningssøksmål med påstand om brudd på EMK. Høyesterett uttalte blant annet at etter intern norsk rett er kommunen like bundet av EMK som staten, og viste blant annet til Grunnloven § 92. NIM har etter denne kjennelsen valgt å oppdatere rapporten. Kapittel 3.4 om adgangen til å holde kommuner rettslig ansvarlig for påståtte menneskerettighetsbrudd er nytt, og vi har også henvist til avgjørelsen andre steder i rapporten. I tillegg har rapporten fått et engelsk sammendrag og vi har gjort noen mindre oppdateringer knyttet til design. Du kan også lese om Høyesteretts kjennelse her.

KS-podkast med NIMs direktør

Mandag 23. mai slapp også KS nyeste episode av podkasten «Der livet leves» hvor NIMs direktør Adele Matheson Mestad var invitert til å snakke om rapporten og kommunenes menneskerettslige ansvar generelt. I podkasten deltok også styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen og podkastvert og fagsjef i KS, Kjell Erik Saure.

Podkasten finner du på KS’ sider her.