5 resultater

Høyesterettsdom om erstatning for skade voldt av rein på dyrket mark, 2018

09 mai 2018

Dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for skade voldt av rein på dyrket mark. Saken reiser bla. spørsmål om ansvarsordningens utforming innebærer at reineiere blir diskriminert sammenliknet med eiere av andre beitedyr. Høyesterett sammenlikner ansvarsordningen for rein med ansvarsordningen for andre beitedyr, og konkluderer med at denne viser "ulikheter i ansvarssubjekt,…

Høyesterettsdom om bygging av hytter innenfor et reinbeitedistriktsområde. HR-2017-1230-A

22 jun 2017

Høyesterettsdommen uttaler seg om forholdet mellom reindriftsrettigheter og grunneiers rett til utnyttelse av sin egen eiendom, jf. reindriftsloven §63, 1.ledd. En grunneier hadde fått godkjent en reguleringsplan som åpnet for en begrenset hyttebygging innenfor et reinbeitedistrikts område for vår-, sommer- og høstbeite. Høyesterett kom som de tidligere instanser til at…