32 resultater

Høyesterettsdom om tingrettens gjennomgang av databeslag for å sortere ut siktedes e-postkorrespondanse med advokat, HR-2017-111-A

16 jan 2017

Høyesterettsavgjørelsen peker på en mulig fremgangsmåte for håndteringen av databeslag hvor påtalemyndigheten kommer over advokatkorrespondanse. Saken gjelder krav i medhold av straffeprosessloven § 208 om at tingretten skal gå gjennom databeslag for å sortere ut siktedes e-postkorrespondanse med advokater, som er omfattet av beslagsforbudet i straffeprosessloven § 204 første ledd.…

Høyesterettsdom om gjenåpning og prøving i to instanser, HR-2017-241-A

01 feb 2017

Høyesterettsdommen gir veiledning for forståelsen av straffeprosessloven § 400 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 5. Høyesterett kom til at både intern norsk rett og folkeretten bygger på at en gjenåpningssak er en fortsettelse av den opprinnelige saken. Det kan da ikke fastslås at SP artikkel…

Høyesterettsdom om uskyldspresumsjonen, Rt-2016-01857-A

01 sep 2016

På vegne av E har forsvareren gjort gjeldende at lagmannsrettens bevisbedømmelse ikke kan legges til grunn, fordi lagmannsretten har trukket for vidtrekkende slutninger fra den omstendighet at E ikke kunne gi "noen rimelig forklaring" på de bevisene som påtalemyndigheten førte i lagmannsretten. Det er vist til uskyldspresumsjonen i Grunnloven §…

Høyesterettsdom om lang liggetid på 18 måneder, Rt-2016-1862-U

02 sep 2016

Saken gjelder anke over lagmannsrettens lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for blant annet ruspåvirket kjøring etter vegtrafikkloven § 22 første ledd og forsøk på legemsbeskadigelse etter straffeloven 1902 § 229 første straffalternativ, hvor siktedes anke ble forlagt hos påtalemyndigheten i 18 måneder etter lagmannsrettens dom.