Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 40 treff.

   Forslag om en forskriftshjemmel i straffegjennomføringsloven om særskilte tiltak under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom

   NIM har avgitt høringsuttalelse til Justs- og beredskapsdepartementets forslag om forskriftshjemmel i straffegjennomføringsloven om særskilte tiltak under utbrudd av en allmenfarlig smittsom sykdom. Det foreslås blant annet hjemmel for å utelukke innsatte fra fellesskapet når det er nødvendig og forholdsmessig for å forebygge smittespredning.

   Forskriftshjemmelen som foreslås nå er etter vårt syn svært vid, og uten de rammer som følger av gjeldende straffegjennomføringslov kapittel 3 A om særskilte bestemmelser under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom. NIM mener det ikke foreligger et betryggende grunnlag for å gå videre med forslaget til forskriftshjemmel i sin nåværende form.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2023-006

   Forslag om å forlenge straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

   NIM har avgitt høringssvar til forslaget om å videreføre straffegjennomføringsloven kapittel 3A som omhandler regler om straffegjennomføring under utbruddet av en allmennfarlig smittsom sykdom, som covid-19. NIM mener at vurderingen av behovet for forlengelse må foretas i lys av et oppdatert faglig grunnlag. Dersom det er behov for å innføre regler av mer generelle beredskapshensyn, mener NIM at dette bør inngå i en større diskusjon om hvilke beredskapshjemler vi skal ha i norsk rett.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-013

   Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)

   I dette høringssvaret kommenter NIM departementets forslag om å forlenge reglene om koronasertifikat som dokumentasjon for vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 og testresultat for SARS-CoV-2. Departementet foreslår ikke endringer i vilkårene for å iverksette smitteverntiltak. Om de menneskerettslige sidene, viser NIM til vårt tidligere høringssvar, avgitt 12. mai 2021. NIM forutsetter at dersom det skulle bli aktuelt å ha forskjellige smitteverntiltak for ulike grupper, vil dette bli gjenstand for en ny høring ettersom det kan reise både etiske, politiske og menneskerettslige spørsmål av stor betydning for enhver.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-H-2022-007

   Forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 mv

   NIM har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om midlertidig lovhjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 mv. Forslaget går ut på at at personer som skal uttransporteres til fremmed stat etter utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven kan pålegges en undersøkelse og tvangstestes dersom dette er nødvendig for å gjennomføre uttransporteringen og tiltakene er forholdsmessige.

   NIM fremholder i vårt høringsinnspill at innholdet i kravet til forholdsmessighet ved bruk av tvangstesting bør presiseres ytterliggere. Videre bør det ikke åpnes opp for bruk av tvang overfor barn under 16 år. Domstolskontrollen bør legges opp slik at den ligger nær i tid til når tvangen er aktuell. Det vil gi et bedre grunnlag for en betryggende vurdering fra rettens side av hvorvidt tvangen er forholdsmessig.

   NIM-H-2022-006

   Revisjon og forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

   NIM har avgitt høringssvar til høring om revisjon og forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner. NIM er positive til at departementet foreslår å revidere loven, og mener at et utgangspunkt om at innreise er tillatt bedre reflekterer dagens situasjon. Samtidig gir den foreslåtte loven fullmakter til forvaltningen til å innføre innreiserestriksjoner. NIM har enkelte kommentarer til lovbestemmelsene som etter NIMs syn bedre kan ramme inn den myndighetsutøvelsen som loven legger opp til.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-004

   Mulighet for bistand fra NIM i tilknytning til behandling av Dok. 8:50 S (2021-2022)

   NIM har sendt brev til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med behandling av representantforslag 50 S (2021-2022). I brevet orienterer NIM om vårt arbeid med ivaretakelse av menneskerettighetene under koronapandemien, og stiller oss disponibel for å gi bistand i tilknytting til representantforslaget.

   Til: Stortingets helse- og omsorgskomité
   NIM-B-2021-026
   Bryggen i Bergen

   Brev til helse- og omsorgsdepartementet om behov for presiseringer i regelverket for karantene og isolasjon

   NIM har sendt brev til helse- og omsorgsdepartementet med vurderinger av behov for klargjøring av vilkår for og unntak fra regler om isolasjon og smittekarantene ved mistanke om varianten omikron i covid-19-forskriften. Henvendelsen er foranlediget av Bergen kommunes lokale beslutning om at alle smittetilfeller skulle behandles som omikron, som kommunen senere gikk tilbake på.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-B-2021-025
   Digitalt konstruert bilde av koronavirus i rød- og blåtoner

   Forslag om å forlenge straffegjennomføringsloven kapittel 3 A

   NIM har levert høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementets høring om forlengelse av straffegjennomføringsloven kapittel 3 A om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom. NIM mener at forlengelse av reglene på nåværende tidspunkt krever oppdaterte vurderinger fra helsemyndighetene. NIM fraråder å gjøre reglene permanente, og mener at behovet for permanente beredskapshjemler i straffegjennomføringsloven må sees i lys av beredskapslovgivningen generelt gjennom grundige utredninger av behovene knyttet til fremtidige kriser. NIM peker på at reglene åpner for inngrep i de innsattes menneskerettigheter, blant annet gjennom besøksbegrensninger og isolasjon (utelukkelse), og at det derfor er behov for grundige forholdsmessighetsvurderinger. NIM har for øvrig forslag til mindre endringer i de eksisterende reglene dersom departementet skulle gå videre med forslag til forlengelser.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-044