Hurra! Åpenhetsloven trer i kraft i dag

Kvinner som arbeider i en tekstilfabrikk i Havanna

I dag er en merkedag for næringsliv og menneskerettigheter! 1. juli 2022 trer lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

NIM har lenge vært opptatt av dette. NIM anbefalte i årsmeldingene fra 2017 og 2018 myndighetene å prioritere arbeidet med å styrke og koordinere slik veiledning til næringslivsaktører og at de burde utrede om det er behov for endringer i lovgivningen på dette feltet.1NIMs årsmelding 2018, Dokument 6 (2018 –2019) s. 64 flg. og NIMs årsmelding 2017, Dokument 6 (2017–2018) s. 122 flg.NIM støttet deretter etikkinformasjonsutvalgets utredning om lovforslag om virksomheters åpenhet fra 2020, samt regjeringens forslag om åpenhetsloven som ble fremmet på Stortinget i 2021.

NIM mener at ikrafttredelsen av åpenhetsloven er svært positivt fra et menneskerettslig ståsted. Slik verden har utviklet seg siden de internasjonale menneskerettighetene ble til i kjølvannet av andre verdenskrig, er den faktiske ivaretakelsen av menneskerettighetene i økende grad avhengig av ikke bare statenes, men også selskapers atferd og praksis. Med forpliktelsene og verktøyene i åpenhetsloven vil det bli enklere å sikre at norske selskaper gjør sin del for at menneskerettighetene gjennomføres i praksis.

NIM har tidligere i år gitt innspill til Utenriksdepartementet om behovet for veiledning om menneskerettigheters innhold, ettersom det ikke alltid følger direkte av konvensjonene eller rettighetene hva som etter rettspraksis eller andre rettskilder innholdsmessig er vernet av bestemmelsene.

NIM har nylig diskutert hva åpenhetsloven betyr for næringslivet og hvordan den skal følges opp i en ny episode av «Menneskerettigheter i hagen», sammen med Frode Elgesem fra Norges OECD-kontaktpunkt og Christoffer Bjørnum fra Forbruketilsynet. Forbrukertilsynet skal etter loven både veilede næringslivet om loven, samt føre tilsyn med at loven overholdes.

Se vår hagesending om åpenhetsloven her: