Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 13 treff.

   Innspill til representantforslag 76 S (2023–2024)

   NIM sender et innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité for å løfte sidene nedbygging av norsk natur har til menneskerettighetene i forbindelse med representantforslag 76 S (2023–2024). For at myndighetene skal kunne iverksette treffsikre tiltak slik at naturens ressurser disponeres i tråd med Grunnlovens miljøparagraf 112, påpeker NIM at myndighetene må ha en helhetlig oversikt over hvordan naturen samlet sett påvirkes av enkeltinngrep over tid

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2024-016

   Innspill til representantforslag 39 S (2023–2024)

   NIM har avgitt skriftlig innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av representantforslag om en tiltakspakke for enslige mindreårige asylsøkere.

   NIM mener at omsorgstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere i Norge innebærer en manglende oppfyllelse av barnekonvensjonen. Det er etter vårt syn nødvendig med både rettslige og faktiske tiltak for å bedre situasjonen. I denne omgang går vi nærmere inn på det vi anser som et minimum for at omsorgstilbudet som gis til enslige mindreårige asylsøkere skal oppfylle barnekonvensjonens krav.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2024-002

   Innspill til representantforslag om å bedre livs- og boforholdene for enslige mindreårige asylsøkere

   NIM har gitt innspill til representantforslag om å bedre livs- og boforholdene til enslige mindreårige asylsøkere. NIM har over tid fulgt situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i Norge. I innspillet gir vi noen anbefalinger om hva som skal til for å sikre denne gruppens menneskerettighetsvern.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2023-019

   Innspill til representantforslag om granskning av asylbarn som forsvinner

   NIM har gitt innspill til representantforslag om asylbarn som forsvinner fra asylmottak og omsorgssentre. NIM viser til at forsvinninger kan utgjøre en risiko for menneskerettighetsbrudd, og anbefaler en bredere gjennomgang av rutiner og praksis for å sikre disse barnas rettigheter.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2023-018

   Meld. St. 40 (2020-2021) – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030

   NIM har sendt inn høringsinnspill til kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, i forbindelse med høring av Meld. St. 40 (2020-2021) «Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030». I høringsinnspillet tar NIM opp at vi savner et tydelig skille i meldingen mellom politiske mål og folkerettslige forpliktelser, og etterlyser en forpliktelse til å gjøre menneskerettslige vurderinger i alle relevante politiske tiltak som kan påvirke menneskerettighetene. Høringen kan du følge på Stortingets nettsider.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2022-001

   Skriftlig innspill til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) (Prop. 86 L (2020-2021))

   NIM ønsker velkommen en lovfesting av konsultasjonsretten/plikten. NIM mener at lovforslaget tilfredsstiller de prosessuelle kravene om konsultasjoner etter ILO-konvensjon 169 om urfolk (ILO 169), tilpasset norske og samiske forhold. Lovfesting av konsultasjonsretten/plikten har vært under vurdering siden samerettsutvalgets forslag i 2007, og bør snarest gjennomføres for å sikre god menneskerettslig etterlevelse.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2021-019

   Skriftlig innspill til endringer i utlendingsloven(lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak)

   NIMs kommentarer til forslaget tar utgangspunkt i Grunnloven §§ 98 og 104, samt barnekonvensjonen artikkel 2 om ikke-diskriminering, artikkel 20 og artikkel 22. NIM er i utgangspunktet positiv til lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i mottak. NIM er imidlertid kritisk til forslaget, som legger opp til en fortsatt forskjellsbehandling av enslige mindreårige mellom 15 og 18 år, sammenliknet med yngre barn og andre barn under offentlig omsorg. NIM er kritisk til at det legges opp til en nivåforskjell i den rettslige reguleringen av omsorgen for barna, ved at det i dette forslaget tas utgangspunkt i at mye skal reguleres i forskrift. NIM har også kommentarer til proposisjonens premiss om at dagens nivå på omsorgen for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år skal videreføres.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2021-015

   Meld. St. 12 (2020-2021) Nasjonale minoriteter i Norge – En helhetlig politikk

   I et samfunn med lav bevissthet om minoriteter og deres rettigheter kan man risikere at beslutninger som omhandler minoriteter treffes, bevisst eller ubevisst, ut ifra et majoritetsperspektiv uten at det tas tilstrekkelig hensyn til minoritetenes rettigheter og interesser. Mer kunnskap om nasjonale minoriteter i Norge både blant majoritetsbefolkningen generelt samt i forvaltningen vil være viktige bidrag for å sikre at de nasjonale minoritetenes rettigheter ivaretas.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2021-009
   Norges lover

   Høringsuttalelse – Forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) Prop. 116 L (2017-2018)

   Forslaget til endringer i sameloven reiser mange menneskerettslige spørsmål, NIM kommenterer enkelte av disse i vår uttalelse. Temaer som tas opp er lovfesting av statlige myndigheters plikt til å konsultere urfolk, saker som er konsultasjonspliktige, samiske interesser med konsultasjonsrett, konsultasjonsplikten for fylkeskommuner og kommuner, Stortingets konsultasjonsplikt og uenighet hvorvidt et tiltak er konsultasjonspliktig samt betydningen av at det ikke oppnås enighet gjennom konsultasjoner.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2019-002

   Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven (Prop. 68 L (2017-2018))

   NIM mener at forslaget om å etablere et nytt grunnlag for utvisning av både utlendinger uten oppholdstillatelse, med midlertidig oppholdstillatelse og med permanent oppholdstillatelse, ikke er i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser etter Grunnloven eller internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2018-005