Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 58 treff.

   Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

   NIM har avgitt høringssvar til Kultur- og likestillingsdepartementets høring av ekspertutredningen om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. NIM deler utvalgets flertalls overordnede vurderinger og hovedkonklusjon om at de rettslige konsekvensene av å inkorporere CRPD vil bli begrensede. NIM støtter derfor flertallets anbefaling om at CRPD bør inkorporeres i menneskerettsloven.

   NIM-H-2024-022

   Innspill til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter om ØSK-konvensjonens forpliktelser på rusfeltet

   NIM har sendt innspill til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komitéen) i forbindelse med komiteens pågående arbeid med å utforme en generell kommentar om ØSK-konvensjonens forpliktelser på rusfeltet. Innspillet er til et disposisjonsutkast utformet av komiteen.

   I brevet oppfordrer NIM komiteen til å bygge den generelle kommentaren på etablert folkerettslig metode. I tillegg mener NIM at den generelle kommentaren er en god mulighet til å klargjøre hvilket diskrimineringsvern rusavhengige har etter konvensjonen. Videre oppfordrer NIM komiteen til å utdype innholdet i proposjonalitetsvurderinger i relasjon til rusbruk. I tillegg oppfordres komiteen til å skrive om forholdet mellom konvensjonen og FNs tre narkotikakonvensjoner.

   Til: FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
   NIM-B-2024-015

   Høringssvar NOU 2023: 29 Abort i Norge — Ny lov og bedre tjenester

   NIM har avgitt høringsuttalelse til NOU 2023: 29 Abort i Norge – ny lov og bedre tjenester. Høringsuttalelsen gjelder enkelte særlige spørsmål utredningen reiser, nemlig spørsmål om abort i tilknytning til beslutnings/samtykkekompetanse og forholdet til CRPD og barnekonvensjonen.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-H-2024-018

   Innspill i forbindelse med behandlingen av forslag til ny lokal forskrift om politivedtekt for Bergen kommune

   NIM har sendt brev til Bergen kommune hvor vi anbefaler at de vurderer et overnattingsforbud i politivedtektene opp mot retten til privatliv etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8, og forbudet mot nedverdigende og umenneskelig behandling i Grunnloven § 93 og EMK artikkel 3. Det er etter NIMs syn nødvendig for å sikre en betryggende oppfyllelse av menneskerettighetene.

   Til: Bergen kommune
   NIM-B-2024-004

   Skriftlig innspill til Justiskomiteens høring av Prop. 36 S (2023- 2024) – Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024-2028)

   Etter NIMs syn inneholder den nye opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. gode og dekkende vurderinger av voldssituasjonen i Norge. Imidlertid savner NIM generelt mer konkrete, forpliktende og mål- og- etterprøvbare tiltak. I tillegg mener NIM det er behov for flere tiltak for å styrke krisesentertilbudet, flere tiltak rettet mot særlig utsatte grupper, og at det er viktig at det sikres tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre planen, også i et langtidsperspektiv.

   NIM-H-2024-006

   NOU 2023: 13 – «På høy tid. Realisering av funksjonshindredes rettigheter.»

   NIM meiner utgreiinga gir eit breitt og godt grunnlag for vidare arbeid med å styrke realiseringa av menneskerettane til personar med funksjonsnedsetjingar, både etter CRPD og andre menneskerettskonvensjonar. NIM vil understreke at ei grundig oppfølging av utgreiinga, saman med ei rekkje andre utgreiingar om rettane til personar med funksjonsnedsetjingar av nyare dato er eit viktig steg for å sikre og styrke realiseringa av menneskerettane personar med funksjonsnedsetjingar. NIM meiner også at det er viktig med ei menneskerettsleg tilnærming i oppfølginga og at det vert løyva tilstrekkeleg med ressursar til dei ulike aktørane som skal gjennomføre tiltaka som vert iverksett, og at personar med funksjonsnedsetjingar sine sivilsamfunnsorganisasjonar vert involvert i oppfølginga.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2024-004

   NOU 2023: 20 «Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk»

   NIM meiner at utgreiinga gir departementet eit godt grunnlag for vidare arbeid med å styrke realiseringa av rettane til teiknspråkbrukarar, etter både CRPD og andre menneskerettskonvensjonar. NIM meiner det er viktig at departementet har ei menneskerettsleg tilnærming til oppfølginga av utvalet sine forslag,  og at det vert sett i verk tiltak for å sikre at kommunane er tilstrekkeleg rusta til å ivareta det menneskerettslege ansvar dei har overfor teiknspråkbrukarar.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2024-003

   Innspill til Rushåndhevingsutvalget

   NIM har avgitt innspill til Rushåndhevingsutvalget. NIM nevner flere menneskerettslige spørsmål som bør vurderes, blant annet vern mot selvinkriminering og bruk av overskuddsinformasjon. Videre gir vi innspill definisjonen av «rusmisbruker» i tilfeller der rusbruken har sin årsak i en funksjonsnedsettelse og om spørsmålet om funksjonsnedsettelsens betydning for straffefastsettelsen.

   Til: Rushåndhevingsutvalget
   NIM-B-2023-026

   Forenkle og forbedre. Rapport fra ekspertutvalg for tematisk organisering av psykisk helsevern

   I høringssvaret kommenterer NIM behandlingstilbudet til voksne med ROP-lidelser. En rekke studier vier at personer med ROP-lidelser mottar et dårligere somatiskhelsetilbud enn resten av befolkningen. Flere rusavhengige opplever helle rikke å få god nok psykisk helsehjelp. Dette utfordrer kravet til kvalitativt gode helsetjenester slik retten til høyest oppnåelige helsestandard krever. NIM mener at departementet i arbeidet med oppfølgingen av utredningen, bør se hen til denne særproblemstillingen, og finne og gjennomføre tiltak som styrker tverrfagligheten og samhandlingen med andre deler av helsevesenet for akkurat denne pasientgruppen.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-H-2023-39

   Samtykkeutvalgets rapport «Bedre beslutninger, bedre behandling»

   I høringssvaret kommenterer NIM tre forhold som tas opp i utredningen. De tre forholdene er oppprettholdelsen av fravær av samtykkekompetanse som vilkår for tvang, beviskravet i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 andre ledd og statens sikringsplikt overfor voldsutsatte i relasjon til «fare»-vilkåret. NIMs høringssvar er ikke uttømmende når det gjelder menneskerettslige spørsmål i utredningen.

   NIM-H-2023-038