Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 11–20 av 101 treff.

   NOU 2022: 15 Utleverings- og arrestordreloven

   NIM har avgitt høringsuttalelse til NOU 2022: 15 om Utleverings- og arrestordreloven. Spørsmål om utlevering og overlevering reiser noen dilemmaer. Det kan tenkes at en sak blir best opplyst når den behandles i samme land som den kriminelle handlingen ble begått, og straffeforfølging av kriminalitet er viktig for å ivareta rettighetene til ofrene. På den andre siden kan forutsetningene for soningsforhold og andre forhold av betydning for rettighetene til personer som utleveres eller overleveres være vesentlig annerledes i andre land.

   Menneskerettighetene, som forbudet mot nedverdigende behandling eller straff og kjernen i kravet til en retterferdig rettergang, er en del ganger til hinder for utlevering og overlevering. Samtidig er menneskerettighetene ikke alltid til hinder for overlevering ved risiko for alle krenkelser i mottakerlandet. Det kan gjelde alt fra f.eks. lang saksbehandlingstid ved domstolsbehandling og risiko for soningsforhold som ikke oppfyller EMK artikkel 8, retten til privat- og familieliv. NIM gir i høringen merknader til hvordan risikoen for menneskerettighetskrenkelser kan minimeres.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2023-013

   Forslag om en forskriftshjemmel i straffegjennomføringsloven om særskilte tiltak under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom

   NIM har avgitt høringsuttalelse til Justs- og beredskapsdepartementets forslag om forskriftshjemmel i straffegjennomføringsloven om særskilte tiltak under utbrudd av en allmenfarlig smittsom sykdom. Det foreslås blant annet hjemmel for å utelukke innsatte fra fellesskapet når det er nødvendig og forholdsmessig for å forebygge smittespredning.

   Forskriftshjemmelen som foreslås nå er etter vårt syn svært vid, og uten de rammer som følger av gjeldende straffegjennomføringslov kapittel 3 A om særskilte bestemmelser under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom. NIM mener det ikke foreligger et betryggende grunnlag for å gå videre med forslaget til forskriftshjemmel i sin nåværende form.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2023-006

   Dialogmøte med det sivile samfunn om FNs anbefalinger: Vold mot kvinner

   NIM har sammen med Likestillingsombudet sendt brev til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hvor vi sammen ber om et dialogmøte om anbefalinger fra FN-organene til Norges arbeid mot vold mot kvinner og hvordan departementet jobber med å følge opp disse.

   Til: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
   NIM-B-2022-028

   Dokumentoffentlighet i straffesaker

   NIM har levert svar på Justis- og beredskapsdepartementets høring av professor Ragna Aarlis utredning «Dokumentoffentlighet i straffesaker».

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-021

   Forslag om å forlenge straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

   NIM har avgitt høringssvar til forslaget om å videreføre straffegjennomføringsloven kapittel 3A som omhandler regler om straffegjennomføring under utbruddet av en allmennfarlig smittsom sykdom, som covid-19. NIM mener at vurderingen av behovet for forlengelse må foretas i lys av et oppdatert faglig grunnlag. Dersom det er behov for å innføre regler av mer generelle beredskapshensyn, mener NIM at dette bør inngå i en større diskusjon om hvilke beredskapshjemler vi skal ha i norsk rett.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-013
   ONrgeskart bestående av paragraftegn på gul og grønn glidende bakgrunn.

   Endringer i domstolstruktur

   NIM har avgitt høringsuttalelse om forslaget til endring i domstolstruktur. Etter NIMs syn er forslaget ikke egnet til å styrke oppfyllelsen av menneskerettighetene.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-011'

   Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse

   Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har avgitt høringssvar til regjeringens forslag om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse.

   NIM har særlig merknader til enkelte deler av forslaget som berører barns rettigheter. Regjeringen foreslår blant annet tilpasninger i regelverket for tilsyn med omsorgsinstitusjoner og fosterhjem. NIM har også innspill til fristen for å tilby barn grunnskoleopplæring, og anbefaler at denne fristen ikke utvides lenger enn absolutt nødvendig.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-009