Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 21–30 av 106 treff.

   Dokumentoffentlighet i straffesaker

   NIM har levert svar på Justis- og beredskapsdepartementets høring av professor Ragna Aarlis utredning «Dokumentoffentlighet i straffesaker».

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-021

   Forslag om å forlenge straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)

   NIM har avgitt høringssvar til forslaget om å videreføre straffegjennomføringsloven kapittel 3A som omhandler regler om straffegjennomføring under utbruddet av en allmennfarlig smittsom sykdom, som covid-19. NIM mener at vurderingen av behovet for forlengelse må foretas i lys av et oppdatert faglig grunnlag. Dersom det er behov for å innføre regler av mer generelle beredskapshensyn, mener NIM at dette bør inngå i en større diskusjon om hvilke beredskapshjemler vi skal ha i norsk rett.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-013
   ONrgeskart bestående av paragraftegn på gul og grønn glidende bakgrunn.

   Endringer i domstolstruktur

   NIM har avgitt høringsuttalelse om forslaget til endring i domstolstruktur. Etter NIMs syn er forslaget ikke egnet til å styrke oppfyllelsen av menneskerettighetene.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-011'

   Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse

   Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har avgitt høringssvar til regjeringens forslag om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse.

   NIM har særlig merknader til enkelte deler av forslaget som berører barns rettigheter. Regjeringen foreslår blant annet tilpasninger i regelverket for tilsyn med omsorgsinstitusjoner og fosterhjem. NIM har også innspill til fristen for å tilby barn grunnskoleopplæring, og anbefaler at denne fristen ikke utvides lenger enn absolutt nødvendig.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-009

   Merknader til utkastet til Norges 9. rapport til FNs torturkomité (CAT)

   Rapportutkast til Norges niende rapportering under FNs torturkonvensjon (CAT). Rapporten svarer på den sakslisten Torturkomitéen har utarbeidet for å høre hvordan anbefalingene fra forrige periode har blitt fulgt opp. NIMs kommentarer fokuserer først og fremst på temaer hvor det er behov for mer informasjon. Det gjelder blant annet rettshjelp ved frihetsberøvelse, bruk av isolasjon i fengsel, spytthette, forholdene på Trandum utlendingsinternat og tvangsbruk i psykiatrien og i barnevernet. Staten skal levere sin rapport til CAT i mai 2022.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-008

   Revisjon og forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

   NIM har avgitt høringssvar til høring om revisjon og forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner. NIM er positive til at departementet foreslår å revidere loven, og mener at et utgangspunkt om at innreise er tillatt bedre reflekterer dagens situasjon. Samtidig gir den foreslåtte loven fullmakter til forvaltningen til å innføre innreiserestriksjoner. NIM har enkelte kommentarer til lovbestemmelsene som etter NIMs syn bedre kan ramme inn den myndighetsutøvelsen som loven legger opp til.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-004

   Oppfølging – gjennomføring av retten til et effektivt rettsmiddel

   NIM sendte i 2019 et brev til Justis- og beredskapsdepartementet om gjennomføringen av et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 13. NIM mente at departementet burde igangsette en utrednings- og lovgivningsprosess slik at mulighetene for å kreve erstatning for ikke-økonomisk tap som følge av menneskerettighetskrenkelser reguleres i lov. Det nye brevet minner om og fastholder denne anbefalingen, også i lys av nyere rettspraksis fra EMD.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementetLovavdelingen
   NIM-B-2022-002

   Forslag om elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud mv.

   NIM mener at adgang for påtalemyndigheten til å ilegge elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud kan bidra til å oppfylle myndighetenes menneskerettslige forpliktelser til å forebygge vold og overgrep, og til å verne om utsatte personers privat- og familieliv. Samtidig berører forslaget visse spørsmål hva gjelder retten til privatliv, bevegelsesfriheten og uskyldspresumsjonen for den som underlegges slik kontroll. NIMs merknader til høringen har som siktemål at et lovforslaget bygger på en betryggende regulering med tanke på oppfyllelse av menneskerettighetene, både for den som underlegges elektronisk kontroll, og gjennom at det sikrer en effektiv forebygging av straffbare handlinger og vern av fornærmede.

   Ved besøksforbud er det etter forslaget påtalemyndigheten som skal ha adgang til å pålegge elektronisk kontroll ved brudd. I dag er det slik at det bare er  i en straffesak der det adgang til å ilegge elektronisk kontroll for å sikre etterlevelse av et kontaktforbud. Behandling av retten i en straffesak gir en vesentlig mer rettssikker behandling. NIM mener at lov og forarbeider bør gi mer presise føringer for når elektronisk kontroll kan være aktuelt, og at prosessen må tilpasses for å ivareta uskyldspresumsjonen. NIM mener også at det bør oppnevnes forsvarer for den som skal underlegges slik kontroll. Videre ba NIM departementet om det også bør være adgang for påtalemyndigheten til å ilegge besøksforbud ved brudd på kontaktforbud ilagt av retten, og ikke bare ved brudd på besøksforbud ilagt av påtalemyndigheten.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-049