Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 41–50 av 102 treff.

   Forslag til endringer i utlendingsforskriften (introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet)

   Departementet foreslår å endre underholdskravet (både kravet til fremtidig og tidligere inntekt) i saker om familieinnvandring, slik at stønad etter integreringsloven ikke lenger medregnes ved vurderingen av om underholdskravet er oppfylt. NIM anser forslaget til regelverksendringer for å være i tråd med menneskerettighetene. Dersom forslaget blir vedtatt vil det innebære en innskrenkning i hvilke ytelser som kan medregnes i underholdskravet. NIM mener derfor det bør gis nærmere retningslinjer for unntaksadgangen etter utlendingsforskriften § 10-11 første ledd for å sikre best mulig oppfyllelse av menneskerettighetene og ivareta hensynet til likebehandling.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-014

   Forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen

   NIM er positive til at departementet foreslår å opprette ett tilsynsråd for kriminalomsorgen. Etter vårt syn vil en velfungerende tilsynsordning kunne ha betydning for realisering av innsattes rettigheter. NIM kommenterer i høringsuttalelsen forslaget til tilsynsrådets mandat og organisering, samt de foreslåtte reglene om tilsynsrådets taushetsplikt og tilgang til taushetsbelagt informasjon fra andre forvaltningsorganer.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-010

   Forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmenfarlig sykdom smittsom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse

   NIM har avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig sykdom smittsom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse. NIM fremholder i høringsuttalelsen at forslaget til hjemmel for utelukkelse av innsatte fra felleskapet i smittevernøyemed bør endres for å sikre mer betryggende helsefaglige vurderinger ved utelukkelse, rett på mer meningsfylt menneskelig kontakt samt andre avhjelpende tiltak.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-008
   "Fotgjengere forbudt"-skilt på betongvegg.

   NIM fraråder hjemmel for portforbud

   NIM har levert høringsuttalelse til regjeringens forslag til hjemmel for portforbud i smittevernloven. NIM fraråder at det gås videre med forslaget.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-006

   Forslag om endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.)

   NIM har i denne høringsuttalelsen enkelte merknader til høringsnotatets punkt 6 om adgangen til fjernmøter og fjernavhør, særlig hva gjelder retten til å følge rettsforhandlinger etter Grunnloven § 100 femte ledd. Vårt høringssvar kan ikke forstås uttømmende.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-005

   Forslag til forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

   NIM har avgitt høringsuttalelse til en høring om forskriftsfesting av den gjeldende tilskuddsordningen til aktiviteter for barn på asylmottak. NIM støtter forslaget, og viser til at retten til lek og fritid følger av FNs barnekonvensjon.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-034

   Forslag til endringer i Covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden)

   NIM har avgitt høringssvar til en høring om forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene. NIMs uttalelse bygger videre på vårt høringssvar 27.november 2020 om samme tema. Departementets gjennomgang av de menneskerettslige rammene er i all hovedsak dekkende. NIM etterlyser imidlertid en nærmere omtale av FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne, og hvordan rettigheter i disse konvensjonene blir aktualisert gjennom forskriftsforslaget. Videre har NIM kommentarer til dispensasjonsadgang fra kravet om opphold på karantenehotell og annet egnet oppholdssted.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-033