Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 61–70 av 106 treff.

   NOU 2020:4 Straffelovrådets utredning nr. 1 – Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper

   NIMs synspunkter på NOUen knytter seg særlig til forslagets sider til foreningsfriheten slik denne menneskerettigheten blant annet er forankret i Grunnloven § 101, EMK artikkel 11 og SP artikkel 22. NIM synes at utvalget har foretatt grundige vurderinger og redegjort godt for de menneskerettslige rammene foreningsfriheten setter for en eventuell kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper. Det er ikke NIM sin oppgave å uttale seg om hensiktsmessigheten eller prioriteringen av virkemidler for å oppfylle statens menneskerettslige forpliktelser. I høringsuttalelsen pekes det på momenter som vil ha betydning for vurderingen som må gjøres av nødvendighet når staten gir regler som utgjør et inngrep i foreningsfriheten.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-023

   Forslag til endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften

   I denne høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet foreslås det det blant annet presiseringer og endringer om hvordan sletting og lagring av personopplysninger i ulike registre skal foregå, og at opplysninger som registreres i DNA-registeret ikke skal utleveres og brukes til andre formål. NIMs synspunkter knytter seg særlig til retten til privatliv som er forankret i Grunnloven § 102, Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8 og SP artikkel 17. NIM synes at departementet har foretatt grundige vurderinger i dette henseende. I høringssvaret er NIM positiv til flere av de foreslåtte endringene og presiseringene. NIM etterlyser imidlertid en nærmere vurdering fra myndighetene om DNA-registerets vide registreringsadgang er i tråd med våre menneskerettslige krav.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-019

   Endringar i verjemålslova og verjemålsforskrifta om godtgjering mv.

   Høringa gjelder blant annet et forslag om å endre ordlyden i loven fra «under vergemål» til «vedtatt vergemål for». NIMs syn er at det er et lite skritt i riktig retning å endre ordlyden. NIM mener primært at det er behov for en endring av hele vergemålssystemet i tråd med med paradigmeskiftet som FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) har markert, og at selve begrepet «vergemål» neppe er i tråd med denne utviklingen. NIM viser videre til en tidligere høringsuttalelse om endringer i vergemålsloven.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-018

   NIMs høringssvar til NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp

   NIM diskuterer her menneskerettslige aspekter ved forslaget fra rusreformutvalget, herunder forslagene til lovendringer i lys av bl.a. barns rettigheter, retten til helse, og retten til privatliv.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-012
   Norges lover

   Høringsuttalelse – forslag til midlertidige endringer i utlendingsloven – fjernmøter i Utlendingsnemnda m.v. for å begrense utbruddet av Covid-19

   NIM anbefaler at den foreslåtte hjemmelen for å beslutte at nemndsmøter skal avholdes som fjernmøte innskrenkes og kvalifiseres noe, og at en slik beslutning bare kan treffes dersom det er «nødvendig og ubetenkelig». NIM savner videre en vurdering av hvordan forslagene forholder seg til menneskerettighetene, særlig EMK artikkel 13 og barnekonvensjonen.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-011
   Norges lover

   Høringsuttalelse – behandling av saker om oppholdstillatelse i forbindelse med utbruddet av Covid-19

   Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i bortvisningsforskriften, slik at søknader om første gangs oppholdstillatelse kan behandles og innvilges som normalt, men at det kan settes midlertidige restriksjoner på innreise av smittevernhensyn. NIM mener det er positivt at forslaget er sendt på høring, men stiller spørsmål ved om høringsfristen kunne vært noe lengre. NIM savner også en vurdering av om inngrepet er forholdsmessig, herunder om hensynet til folkehelsen kunne vært ivaretatt gjennom mindre inngripende tiltak, som for eksempel karanteneplikt.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-010
   Norges lover

   Høringssvar – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til nye regelendringer

   Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en utredning av alternativer til internering av mindreårige på høring, hvor det blant annet foreslås å mykne noe opp i tidsfristen for hvor lenge barn kan holdes internert. NIM savner en mer konkret barnefaglig vurdering av behovet for regelendringen, og en grundigere og bredere vurdering av barnets beste. NIM anbefaler […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-007