Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 71–80 av 102 treff.

   Høringsuttalelse – NOU 2019:13 Når krisen inntreffer

   NIM mener lovforslaget som utgangspunkt ikke utfordrer forholdet til menneskerettighetene, og stiller seg generelt positiv til å oppstille klare materielle og prosessuelle rammer for offentlig myndighetsutøvelse i krisesituasjoner.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-026
   Norges lover

   Høringsuttalelse – Endringer i personopplysningsloven mv.

   Overordnet savner NIM at endringsforslagets underliggende problemstilling – sjikaneutfordringer på internett – vurderes ut fra en noe bredere innfallsvinkel. Etter NIMs syn inngår utfordringer med hets og sjikane på internett som en del av et større og sammensatt bilde, og det er en fordel om disse utfordringene vurderes og adresseres langs flere akser.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-023
   Norges lover

   Høringsuttalelse – NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

   NIM foreslår at menneskerettighetene bør synliggjøres i større grad i ny forvaltningslov, blant annet i lovens formålsbestemmelse. Videre har NIM innspill knyttet til reguleringen av forskriftsarbeid, konsultasjonsplikt, taushetsplikt, pressens innsynsrett, helautomatisert saksbehandling og barns medvirkningsrett.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-021

   Høringsuttalelse – Forslag til endringer i utlendingsloven m.m. om opptak og lagring av biometri i utlendingssaker

   Forslaget innebærer blant annet at det skal tas opp og lagres fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse, og at slik informasjon skal lagres vesentlig lengre enn etter gjeldende regelverk. NIM anbefaler at departementet vurderer og redegjør for de menneskerettslige rammene for politiets bruk av utlendingsmyndighetenes fingeravtrykksregister for etterforskningsformål.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-019
   Norges lover

   Høringsuttalelse – Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – innstramninger i utvisningsregelverket mv.

   Temaene som tas opp er utvidelse av utvisningsgrunnlagene for utlendinger med midlertidig opphold, til å omfatte seksuallovbrudd, ulovlig bæring av skytevåpen på offentlig sted og alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven. Videre foreslås adgangen til å utvise utlendinger med permanent oppholdstillatelse utvidet til å omfatte enkelte seksuallovbrudd og bæring av skytevåpen på offentlig sted.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-015

   Høring – endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av DNA-testing i utlendingssaker

   Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften med sikte på å gi hjemmel for å pålegge DNA-test i utlendingssaker der det er nødvendig for å fastslå at det foreligger en familierelasjon. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har ingen merknader til forslaget.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-007