Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 91–100 av 106 treff.

   Innspill til ny handlingsplan mot voldtekt

   NIM ser positivt på regjeringens arbeid med ny handlingsplan mot voldtekt, men understreker at det bør utarbeides en ny overordnet handlingsplan mot vold og overgrep, herunder vold i nære relasjoner. I dag eksisterer det ingen slik overordnet plan.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2018-010

   Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

   NIM mener at forslaget fra Justisdepartementet om effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i forbindelse med asylsaksbehandling ikke reiser noen menneskerettslige problemstillinger.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2018-006

   Høringsuttalelse til NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?

   NIM skriver i sin uttalelse at menneskerettighetene ikke gir føringer for om saker som nå behandles for fylkesnemnda bør behandles av domstolene, eller om UNE bør erstattes med en forvaltningsdomstol for utlendingssaker.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-020

   Høringssvar: Vil gjøre det vanskeligere for statsløse barn som er født i Norge

   Regjeringen vil gjøre det vanskeligere for statsløse barn som er født i Norge å få norsk statsborgerskap. Det går frem av et lovforslag som nå er ute på høring. Vi mener høringsbrevet er svært knapt. Det redegjør ikke for lignende lovforslag som har vært fremmet tidligere og annet relevant bakgrunnsmateriale.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-017

   Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – partsstatus i utlendingssaker

   Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har ved sin rikholdige praksis utpenslet mer konkret hva som ligger i EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Bestemmelsen gir også hjemmel for inngrep i retten til familieliv. For at staten skal kunne gjøre inngrep i denne retten, må inngrepet blant annet være «i samsvar med loven» og «nødvendig i et demokratisk samfunn». […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-012

   Forslag til endringer i utlendingsloven – utvidelse av mishandlingsbestemmelsen

   Norske myndigheter har etter EMK artikkel 8 en positiv forpliktelse til å sikre at personer i Norge ikke utsettes for vold og overgrep. I høringsbrevet foreslås det at personer med midlertidig oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer til en person bosatt i Norge skal ha et rettskrav på oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag ikke bare dersom samlivet tar slutt og […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-011

   NOU 2017:2 Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

   På bakgrunn av EMDs praksis anbefaler NIM at behovet for nasjonale retningslinjer bør utredes bedre, inkludert om det finnes alternative tiltak for å avhjelpe et eventuelt behov, før det settes i gang et arbeid med å innføre slike nasjonale retningslinjer som utvalget skisserer.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-010
   Norges lover

   NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

   Forslaget til ny straffeprosesslov reiser et mangfold av spørsmål, fra de mer overordnede og prinsipielle til de praktiske. Vårt høringsinnspill er begrenset til de menneskerettslige og konstitusjonelle temaene forslaget aktualiserer. I høringsuttalelsen har vi lagt hovedvekt på de av utvalgets forslag som angår grunnleggende krav til straffesaksbehandlingen, blant annet likebehandling og kontradiksjon, selvinkriminering og frihetsberøvelse.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-006