Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 91–100 av 101 treff.

   Høringssvar: Vil gjøre det vanskeligere for statsløse barn som er født i Norge

   Regjeringen vil gjøre det vanskeligere for statsløse barn som er født i Norge å få norsk statsborgerskap. Det går frem av et lovforslag som nå er ute på høring. Vi mener høringsbrevet er svært knapt. Det redegjør ikke for lignende lovforslag som har vært fremmet tidligere og annet relevant bakgrunnsmateriale.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-017

   Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – partsstatus i utlendingssaker

   Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har ved sin rikholdige praksis utpenslet mer konkret hva som ligger i EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Bestemmelsen gir også hjemmel for inngrep i retten til familieliv. For at staten skal kunne gjøre inngrep i denne retten, må inngrepet blant annet være «i samsvar med loven» og «nødvendig i et demokratisk samfunn». […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-012

   Forslag til endringer i utlendingsloven – utvidelse av mishandlingsbestemmelsen

   Norske myndigheter har etter EMK artikkel 8 en positiv forpliktelse til å sikre at personer i Norge ikke utsettes for vold og overgrep. I høringsbrevet foreslås det at personer med midlertidig oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer til en person bosatt i Norge skal ha et rettskrav på oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag ikke bare dersom samlivet tar slutt og […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-011

   NOU 2017:2 Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

   På bakgrunn av EMDs praksis anbefaler NIM at behovet for nasjonale retningslinjer bør utredes bedre, inkludert om det finnes alternative tiltak for å avhjelpe et eventuelt behov, før det settes i gang et arbeid med å innføre slike nasjonale retningslinjer som utvalget skisserer.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-010
   Norges lover

   NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

   Forslaget til ny straffeprosesslov reiser et mangfold av spørsmål, fra de mer overordnede og prinsipielle til de praktiske. Vårt høringsinnspill er begrenset til de menneskerettslige og konstitusjonelle temaene forslaget aktualiserer. I høringsuttalelsen har vi lagt hovedvekt på de av utvalgets forslag som angår grunnleggende krav til straffesaksbehandlingen, blant annet likebehandling og kontradiksjon, selvinkriminering og frihetsberøvelse.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-006

   Tilknytningskrav for familieinnvandring

   NIM ser at asyl og migrasjon er et komplekst område hvor kryssende hensyn gjør seg gjeldende. Forslaget til endringer i utlendingsforskriften om presisering av tilknytningskravet berører imidlertid noen sentrale menneskerettslige problemstillinger. I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved forslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å være oppmerksom på i det videre […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-022

   Utlendingslovens regler om tvangsmidler

   På et overordnet nivå mener NIM at de foreslåtte regelendringene på en bedre måte vil ivareta de strenge vilkår som gjelder for fengsling av barn enn det gjeldende regelverket. På enkelte punkter mener NIM imidlertid at lovforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar våre folkerettslige forpliktelser.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-004
   Norges lover

   Ny domstollov (31. oktober)

   Adgangen til å ta lyd- og bildeopptak i forbindelse med rettssaker reiser noen menneskerettslige problemstillinger

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2016-008

   Eksklusjon fra flyktningstatus

   NIM er positive til at departementet vil vurder om det er behov for justeringer eller overgangsregler for å sikre at nye regler ill er is strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2016-005

   Endringer av Dublin, Eurodac og EASO

   I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved endringsforslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å være oppmerksom på i det videre arbeidet

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2016-004