Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 101–107 av 107 treff.
   Norges lover

   NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

   Forslaget til ny straffeprosesslov reiser et mangfold av spørsmål, fra de mer overordnede og prinsipielle til de praktiske. Vårt høringsinnspill er begrenset til de menneskerettslige og konstitusjonelle temaene forslaget aktualiserer. I høringsuttalelsen har vi lagt hovedvekt på de av utvalgets forslag som angår grunnleggende krav til straffesaksbehandlingen, blant annet likebehandling og kontradiksjon, selvinkriminering og frihetsberøvelse.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-006

   Tilknytningskrav for familieinnvandring

   NIM ser at asyl og migrasjon er et komplekst område hvor kryssende hensyn gjør seg gjeldende. Forslaget til endringer i utlendingsforskriften om presisering av tilknytningskravet berører imidlertid noen sentrale menneskerettslige problemstillinger. I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved forslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å være oppmerksom på i det videre […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-022

   Utlendingslovens regler om tvangsmidler

   På et overordnet nivå mener NIM at de foreslåtte regelendringene på en bedre måte vil ivareta de strenge vilkår som gjelder for fengsling av barn enn det gjeldende regelverket. På enkelte punkter mener NIM imidlertid at lovforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar våre folkerettslige forpliktelser.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-004
   Norges lover

   Ny domstollov (31. oktober)

   Adgangen til å ta lyd- og bildeopptak i forbindelse med rettssaker reiser noen menneskerettslige problemstillinger

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2016-008

   Eksklusjon fra flyktningstatus

   NIM er positive til at departementet vil vurder om det er behov for justeringer eller overgangsregler for å sikre at nye regler ill er is strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2016-005

   Endringer av Dublin, Eurodac og EASO

   I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved endringsforslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å være oppmerksom på i det videre arbeidet

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2016-004

   Endringer i rettshjelploven mv.

   Det er NIMs syn at endringsforslaget i praktiske tilfeller ikke oppfyller statens positive plikt til å gi tilgang på fri rettshjelp etter EMK art. 6 nr. 1. Statens positive plikt kan gå videre enn endringsforslaget på følgende måter: (1) Staten kan ha plikt til å gi tilgang på rettshjelp i andre formuerettslige tvister mellom tidligere ektefeller og samboere […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2016-003