Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 81–90 av 102 treff.

   Høringsuttalelse – Endringer i vergemålsloven

   De temaer som tas opp er behov for videreutvikling av beslutningsstøtte, samtykkekompetanse og mindreåriges selvbestemmelse under vergemål.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-005

   Høringsuttalelse – Endringer i reglene om kildevern

   De temaer som tas opp er kildevernet generelt, vernets begrunnelse, kildevernreglenes virkeområde, vern av innholdet i journalistisk materiale generelt og tvangsmidler/etterforskning mot pressen.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2019-003
   Person

   Høringsuttalelse til endringer i straffeloven

   NIM mener at forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i straffeloven (oppfølging etter ikrafttredelsen av straffeloven) ikke byr på menneskerettslige utfordringer for Norge.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2018-012
   mann forstørrelsesglass

   Innspill til mandat til personvernkommisjon

   I vårt innspill til utformingen av mandatet til ny personvernkommisjon presenterer NIM enkelte problemstillinger vi mener det er naturlig at den nye personvernkommisjonen tar opp i sin utredning. Det er etter NIMs syn behov for en bred analyse, der man utreder både verdimessige, faktiske og rettslige sider ved personvernets stilling i dagens samfunn.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2018-011

   Innspill til ny handlingsplan mot voldtekt

   NIM ser positivt på regjeringens arbeid med ny handlingsplan mot voldtekt, men understreker at det bør utarbeides en ny overordnet handlingsplan mot vold og overgrep, herunder vold i nære relasjoner. I dag eksisterer det ingen slik overordnet plan.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2018-010

   Høringsuttalelse til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

   NIM mener at forslaget fra Justisdepartementet om effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i forbindelse med asylsaksbehandling ikke reiser noen menneskerettslige problemstillinger.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2018-006

   Høringsuttalelse til NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?

   NIM skriver i sin uttalelse at menneskerettighetene ikke gir føringer for om saker som nå behandles for fylkesnemnda bør behandles av domstolene, eller om UNE bør erstattes med en forvaltningsdomstol for utlendingssaker.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-020