Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 51–60 av 106 treff.
   "Fotgjengere forbudt"-skilt på betongvegg.

   NIM fraråder hjemmel for portforbud

   NIM har levert høringsuttalelse til regjeringens forslag til hjemmel for portforbud i smittevernloven. NIM fraråder at det gås videre med forslaget.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-006

   Forslag om endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.)

   NIM har i denne høringsuttalelsen enkelte merknader til høringsnotatets punkt 6 om adgangen til fjernmøter og fjernavhør, særlig hva gjelder retten til å følge rettsforhandlinger etter Grunnloven § 100 femte ledd. Vårt høringssvar kan ikke forstås uttømmende.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-005

   Forslag til forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

   NIM har avgitt høringsuttalelse til en høring om forskriftsfesting av den gjeldende tilskuddsordningen til aktiviteter for barn på asylmottak. NIM støtter forslaget, og viser til at retten til lek og fritid følger av FNs barnekonvensjon.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-034

   Forslag til endringer i Covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden)

   NIM har avgitt høringssvar til en høring om forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene. NIMs uttalelse bygger videre på vårt høringssvar 27.november 2020 om samme tema. Departementets gjennomgang av de menneskerettslige rammene er i all hovedsak dekkende. NIM etterlyser imidlertid en nærmere omtale av FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne, og hvordan rettigheter i disse konvensjonene blir aktualisert gjennom forskriftsforslaget. Videre har NIM kommentarer til dispensasjonsadgang fra kravet om opphold på karantenehotell og annet egnet oppholdssted.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-033

   Forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

   NIM har avgitt høringssvar til en høring om forslag til lovendringer som i hovedsak dreier seg om straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. NIM støtter noen av forslagene som blant annet handler om klageadgang og oppnevning av midlertidig verge, men etterlyser mer utførlige menneskerettslige vurderinger i flere av forslagene.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-031

   Forslag om ny lov om skadebot frå staten til valdsutsette

   NIM meiner det er positivt at ein gjennom forslaget til ny lov tek sikte på å korte ned sakshandsamingstida for valdsofferskadebot, mellom anna ved å innføre automatisk utbetaling av idømde skadebotkrav. NIM stiller seg likevel kritisk til forslaget om å innføre ein hovudregel om dom eller rettsforlik for å kunne søkje om valdsofferskadebot, og etterlyser ei grundigare vurdering av om forslaget er i tråd med Noreg sine plikter etter mellom anna Istanbulkonvensjonen.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-029

   Endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling – oppfølging av enkelte forslag i NOU 2019:5

   NIM er i hovedsak positive til forslaget om en generell delingshjemmel i forvaltningsloven. NIM mener departementet har påpekt flere gode grunner for et slikt forslag. Vi peker i høringsuttalelsen på at hensynet til personvern gjør seg ganske ulikt gjeldende avhengig av opplysningenes art og de ulike forvaltningsområdene. En generell delingsadgang bør etter vårt syn, så langt forholdene tillater det, søkes utformet slik at den bare omfatter saksområder der det kan antas at det er et behov for en delingsadgang og i typetilfeller der deling, kombinert med den foreslåtte informasjonsplikten, typisk vil være et forholdsmessig inngrep i privatlivet. Utover slike typetilfeller taler hensynet til å sikre betryggende menneskerettslige vurderinger for at adgangen til å dele opplysninger vurderes på regelverksplan ut fra de hensyn som gjør seg gjeldende på det enkelte saksområdet. Det kan etter vår vurdering fordre en nærmere vurdering av relevante rettsikkerhetsgarantier. Vi stiller spørsmål ved om den foreslåtte hjemmelen i tilstrekkelig grad vil være forutberegnelig ved deling av noen bestemte typer opplysninger og på noen saksområder. Den foreslåtte hjemmelen vil etter vårt syn innebære en viss risiko for at det vil skje deling som griper uforholdsmessig inn i retten til privatliv. Det gjelder særlig der det er tale om opplysninger innhentet av forvaltningen med hjemmel i regler som gir adgang til å gripe inn i sterk taushetsplikt. NIM mener videre at det i avgjørelser som gjelder barn er viktig at reglene utformes slik at hensynet til barnets beste og retten til å bli hørt ivaretas. NIM skisserer noen mulige justeringer i den generelle delingshjemmelen som departementet kan vurdere.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-028

   Forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene

   NIM har avgitt høringssvar til en høring om forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene (karantenehotell). NIM reiser spørsmål om forskrifthjemmelens funksjon i lys av de faktiske forholdene som beskriver i høringsnotatet og som begrunner formålet med forskriften. Videre har NIM kommentarer til saksbehandlingsreglene, og til utgangspunktene for en forholdsmessighetsvurdering som en fremtidig regulering av oppholdssted ved innreisekarantene med hjemlet i den nye bestemmelsen skal ta utgangspunkt i.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-027

   Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

   NIM har avgitt høringsuttalelse om Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020: 5. NIM fremholder at utredningen drøfter menneskerettslige spørsmål på en god og utførlig måte. Vi er også positive til den generelle styrkningen av rettshjelpsordningen som er foreslått. Vi er samtidig bekymret for om lovforslaget på en tilstrekkelig måte fanger opp de sårbare grupper som vil kunne ha krav på rettshjelp direkte forankret i menneskerettighetene. Alternativer til en advokatbasert modell kunne med fordel kunne vært utredet nærmere. NIM støtter utvalgets vurderinger av innsattes behov for rettshjelp. I tillegg til utvalgets forslag om en advokatordning, mener NIM innsatte bør gis rett til rettshjelp ved enkelte inngripende vedtak som utelukkelse fra fellesskapet og tvangsmidler. Flere menneskerettigheter vil kunne angå miljø, og det ville være en fordel om folkerettslige forpliktelser til å begrense sakskostnader i slike saker var blitt løftet frem og vurdert.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-026

   Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

   NIM har avgitt høringsuttalelse om forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. NIM anbefaler at regelverksforslaget justeres for å sikre at beslutninger om utelukkelse fra felleskapet i fengsel på grunn av smittefare bygger på helsefaglige vurderinger av hvordan utelukkelse påvirker den innsatte.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2020-025