Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 31–40 av 102 treff.

   Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

   NIM har levert høringssvar om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. NIM har enkelte innspill til presisering av terskelen for videreføring av inngripende tiltak, og ber også departementet vurdere å fremme endringer som gjør utgangspunktene mindre inngripende, gitt at det gjennom forskrift er gjort en rekke unntak fra reglene i loven. NIM støtter også at det skal innhentes nye vurderinger fra helsemyndighetene før en eventuell proposisjon fremmes for Stortinget.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-038

   Forslag om endringer i reglene om saksbehandlingen i Utlendingsnemnda

   NIM har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i saksbehandlingen mv. i Utlendingsnemnda. NIM foreslår endringer å for styrke muntlig høring av barn og kontradiksjonen i Utlendingsnemndas saksbehandling.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-033

   Om endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet

   NIM mener at forslaget i sin nåværende form innebærer en betydelig risiko for krenkelse av retten til ytringsfriheten og retten til privatlivet, og at lovforslaget dermed ikke bør vedtas i sin nåværende form. For å ivareta menneskerettslige krav på en betryggende måte mener NIM at straffebudet må snevres inn for mer presist å fange opp det straffverdige påvirkningssamarbeidet. Det gjelder både klargjøring av gjerningsbeskrivelsen, rettsstridsreservasjonen, kravet til aktsomhet ved rettsvillfarelse, og forholdet til reglene om foretaksstraff. Adgangen til tvangsmiddelbruk må vurderes mer konkret opp mot handlinger av ulik karakter.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-032

   Forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (stønad til beboere i asylmottak)

   Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne høringen å lovfeste i utlendingsloven § 95 andre ledd en adgang for Kongen til å gi bestemmelser i forskrift om stønad til beboere i asylmottak. Departementet kommer også med forslag til utforming av en ny forskrift om stønad til beboere i asylmottak. Departementet viser til flere menneskerettslige forpliktelser som sammenfattet oppstiller krav til sikring av grunnleggende levekår. NIM støtter at spørsmålene om rettigheter og plikter knyttet til stønadsordningen forskriftsreguleres med grunnlag i lov. For å bidra til at ordningen har et så presist regelverk som forholdene tillater, rettssikre rammer og bidrar til å oppfylle de menneskerettslige forpliktelsene, knytter NIM i denne høringsuttalelsen merknader til enkelte bestemmelser i utkastet til lov- og forskriftsregulering av stønad til beboere i asylmottak.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-031

   Endringer i grenseloven, grenseforskriften mv. og nytt kapittel 60 i politiregisterforskriften om behandling av passasjerinformasjon (PNR-opplysninger)

   NIM har tidligere levert høringsuttalelse om behandling av PNR-opplysninger. I denne uttalelsen ønsker NIM å gjøre departementet oppmerksom på to storkammeravgjørelser i EMD som kan være relevant for forslaget, Big Brother Watch v. Storbritannia og Centrum for Rättvisa v. Sverige. I begge dommene kom EMD til at det forelå krenkelse av EMK artikkel 8 om […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-029
   Kvinne med ryggen til kamera som sitter ved et kjøkkenbord overfor en mann som drikker kaffe.

   NOU 2020:17 «Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning»

   NIM meiner at utgreiinga gir styresmaktene eit breitt og godt kunnskaps- og avgjerdsgrunnlag for å setje i verk tiltak for å betre førebygginga og hindringa av vald i nære relasjonar, alvorleg partnarvald og partnardrap. Utvalet gjer grundig greie for gjennomgåande utfordringar i politiet, det offentlege hjelpeapparatet, og andre institusjonar. Etter NIM sitt syn er det viktig å setje i vert tiltak for å betre førebygginga av partnardrap. Gjennomføring av tiltaka utvalet føreslår i utgreiinga vil etter NIM sitt syn bidra til at staten oppfyller si menneskerettslege plikt til å førebygge vald i nære relasjonar, alvorleg partnarval og partnardrap. NIM meiner tiltaka utvalet tilrår særleg vil bidra til betre etterleving av Noreg sine plikter etter Istanbulkonvensjonen og etter EMK

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-024

   NOU 2020: 14 Ny barnelov. Til barnets beste

   NIM har levert høringsuttalelse til forslaget til ny barnelov, og noterer at alle deler av utredningen bærer preg av grundige menneskerettslige vurderinger. I denne høringsuttalelsen er det noen kommentarer og innspill.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-023

   Utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

   NIM mener at en tverrfaglig veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen vil kunne være et nyttig verktøy for forvaltningen i praksis. I høringsuttalelsen knytter NIM enkelte merknader til ytringsfriheten og innsynsretten, og noen merknader til barns rettigheter i saker som gjelder dem.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2021-020

   Enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og mangelfull statistikk

   I dette brevet påpeker NIM bekymring over manglende statistikk over enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak. I lys av den utsatte situasjonen til ungdommer som forsvinner, oppfordrer NIM justis- og beredskapsministeren til å sikre at det kontinuerlig innhentes statistikk over mindreårige som forsvinner fra mottak og at man finner alternative måter å føre statistikk overfor denne gruppen i tidsperioder hvor UDI oppgir at dette ikke er mulig.

   Til: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland
   NIM-B-2021-006