7 resultater

Concluding observations fra FNs barnekomité, 2018

01 jun 2018

Komiteen trekker særlig frem behovet for uavhengig overvåkning av etterlevelsen av barnekonvensjonen, seksuell utnyttelse og misbruk av barn, barn som ikke er en del av et familiemiljø, barns psykiske helse og barn som er asylsøkere eller flyktninger som områder som krever snarlig handling. Komiteen er bekymret for at det ikke…

Concluding observations fra CEDAW til Norge i tilknytning til Norges 9.periodiske rapport, 2017

17 nov 2017

Komitéen kommer med både positive og negative bemerkninger, og avgir anbefalinger til norske myndigheter på bakgrunn av funnene. CEDAW-komitéen uttrykker bekymring for bl.a. minoritetskvinner og deres kunnskap om rettigheter under konvensjonen, at definisjonen av diskriminering i norsk lov er kjønnsnøytral, kvinners rettigheter i norske fengsel samt budsjettkutt i fri rettshjelp…

Norges Statsrapport til FNs kvinnekomité (CEDAW) 2016

01 jun 2016

Norges niende rapport angående implementeringen av FNs kvinnekonvensjon I februar 2016 sendte Norge sin niende rapport om implementeringen av FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner til komiteen for overvåkning av denne. Rapporten var en respons til kommentarene fra komiteen til Norge i 2012. Rapporten omhandlet…