Europarådet fyller 70 år

– Vi ser en økende opposisjon mot multilateralt samarbeid i en rekke land, også i vårt nabolag. Derfor kan vi ikke ta støtten til menneskerettighetene for gitt, sier NIMs direktør Adele M. Mestad. Dette er bakteppet når vi i år feirer Europarådets 70- og EMDs 60-årsjubileum.

Europarådet

Rapport fra Europarådet om oppfølging av dommene fra EMD

Europarådets ministerkomité, som blant annet har som oppgave å påse at medlemsstatene følger opp dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, publiserte i april sin årlige rapport. Rapporten inneholder blant annet statistikk om gjennomføringen av dommer avsagt av EMD.

Smartphone

Centrum för Rättvisa v. Sverige: Sverige frifunnet i sak om overvåkning.

Selv om stater har en viss skjønnsmargin til å vedta et system for hemmelig overvåkning, har EMD i en rekke saker fastlagt vilkår for at overvåkning av individer skal være i tråd med retten til privatliv. I saken Centrum for Rättvisa, avsagt 19. juni 2018, gjør EMD rede for vilkårene for slik overvåkning.

Laptop

M. L and W. W. v. Tyskland: Dom fra EMD om retten til å bli glemt

28. juni avsa EMD dom i saken M. L. og W. W. mot Tyskland. Saken vurderer balansegangen mellom pressens ytringsfrihet og privatpersoners privatliv i en tidsalder der enorme mengder informasjon er tilgjengelig på internett. I hvilken grad har man en rett til å «bli glemt» etter tilbakelagte nyhetssaker, når man finnes i digitale nyhetsarkiver?

Rose - himmel

Breiviks sak avvist av EMD

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har avvist klagen til massedrapsmannen Anders Behring Breivik, nå under navnet Fjotolf Hansen -, om soningsforholdene i Skien og Ila fengsel. Soning under særlig høyt sikkerhetsnivå, omfattende brev- og besøkskontroll og andre sikkerhetstiltak innebærer ikke brudd på drapsmannens hans menneskerettigheter.

Europarådet

Invitasjon til å nominere kandidater

Det skal nå velges et nytt medlem til rådgivende komité for Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. NIM er invitert til å komme med forslag til kandidater som Norge kan nominere til komiteen. NIM vil vurdere å komme med forslag og tar imot innspill på aktuelle kandidater.