Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 281–290 av 302 treff.

   NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne

   Ytringsfriheten verner den rett enhver har til å ytre seg, og den rett vi som individer og samfunn har til å holde oss informert om andres ytringer. Dette siste perspektivet omtales gjerne som informasjonsfrihet. Mediene har en særlig viktig rolle når det kommer til ytringsfriheten, ettersom de som offentlig vaktbikkje, videreformidler og tilrettelegger for en opplyst og bred […]

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2017-009

   Forslag om kompetansebehov i barnevernstjenesten

   Det er viktig og positivt at det løftes frem i utredningen at barnevernarbeider må ha kunnskap om rettigheter og plikter i FNs barnekonvensjon. Denne konvensjonen oppstiller helt grunnleggende rettigheter for barn, som alle barnevernsarbeidere må ha kunnskap om i sitt virke.

   Til: Bufdir
   NIM-H-2017-008

   Høringsuttalelse til forslag om endring i barnehageloven

   Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre krav om tilfredsstillende norskspråklig kompetanse for ansettelse i stilling som assistent i barnehage. NIM skriver i sin uttalelse til Kunnskapdepartementets høring at det ikke er noe i veien for også å foreslå og legge til rette for å snarlig innføre tilsvarende krav om samisk språkkompetanse for ansatte i samiske barnehager. Du […]

   Til: Kunnskapsdepartementet
   NIM-H-2017-007
   Norges lover

   NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

   Forslaget til ny straffeprosesslov reiser et mangfold av spørsmål, fra de mer overordnede og prinsipielle til de praktiske. Vårt høringsinnspill er begrenset til de menneskerettslige og konstitusjonelle temaene forslaget aktualiserer. I høringsuttalelsen har vi lagt hovedvekt på de av utvalgets forslag som angår grunnleggende krav til straffesaksbehandlingen, blant annet likebehandling og kontradiksjon, selvinkriminering og frihetsberøvelse.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-006

   Tilknytningskrav for familieinnvandring

   NIM ser at asyl og migrasjon er et komplekst område hvor kryssende hensyn gjør seg gjeldende. Forslaget til endringer i utlendingsforskriften om presisering av tilknytningskravet berører imidlertid noen sentrale menneskerettslige problemstillinger. I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved forslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å være oppmerksom på i det videre […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-022

   NOU 2016:18 Hjertespråket

   Samiske språk er en av grunnpilarene i samisk kultur. Samiske språk er både urfolks,- og minoritetsspråk i Norge. Videre er samisk og norsk likeverdige språk i henhold til sameloven § 1-5. Folkerettslig er retten til språk en del av de kulturelle rettigheter som er vernet i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs konvensjon […]

   Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
   NIM-H-2017-005

   Utlendingslovens regler om tvangsmidler

   På et overordnet nivå mener NIM at de foreslåtte regelendringene på en bedre måte vil ivareta de strenge vilkår som gjelder for fengsling av barn enn det gjeldende regelverket. På enkelte punkter mener NIM imidlertid at lovforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar våre folkerettslige forpliktelser.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-004

   Høringsuttalelse – NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

   Forslaget styrker barns rettigheter på flere områder. NIM særlig positive til økt rettighetsfesting for barn. Videre er det en fordel at regler om tvangsbruk på barnevernsinstitusjoner flyttes fra forskrift til lov. Forslaget gir bedre prosessuelle garantier for både barn og foreldre. Forslaget styrker også barn  med minoritet- eller urfolksbakgrunns rettigheter hva gjelder kultur, religion og språk.

   Til: Barne- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2017-003

   Digitalt grenseforsvar

   Vårt anbefalinger er at et eventuelt dataovervåkingssystem er i samsvar med gjeldende konstitusjonelle og menneskerettslige regler, som legger rettslig bindende begrensninger for hvilke inngrep etterretningstjenesten kan foreta overfor borgerne.

   Til: Forsvarsdepartementet
   NIM-H-2017-002
   Norges lover

   Endringer i barneloven og straffeprosessloven

   NIM ser det som positivt at regjeringen ønsker å styrke barns rettsstilling i Norge og igangsette tiltak som er egnet til å beskytte barn mot vold og overgrep. Vi stiller imidlertid spørsmål ved de virkemidler som foreslås.

   Til: Barne- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2017-001