Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 291–300 av 302 treff.

   Håndhevingen på diskrimineringsområdet

   På generelt grunnlag støtter vi målsettingen om er mer effektiv håndheving på diskrimineringsområdet.

   Til: Barne- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2016-011

   Muntlig høring om psykisk helsevernlov mv.

   NIM er positive til at proposisjonen følger opp sentrale forslag fra Paulsrud-utvalgets utredning NOU 2011:9. I lys av den internasjonaler rettsutviklingen er  vi også positive til at regjeringen har oppnevnt Tvangslovutvalget, som skal foreta en helhetlig gjennomgang av tvangsregelverket i helse- og omsorgssektoren.

   Til: Stortingets helse- og omsorgskomité
   NIM-H-2016-009
   Norges lover

   Ny domstollov (31. oktober)

   Adgangen til å ta lyd- og bildeopptak i forbindelse med rettssaker reiser noen menneskerettslige problemstillinger

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2016-008

   Straffegjennomføringsloven § 37

   Flere av våre anbefalinger er fulgt opp i utkastet til retningslinjer, og NIM er positive til at Kriminalomsorgen utdyper bestemmelsene for utelukkelse etter straffegjennomføringsloven § 37

   Til: Kriminalomsorgsdirektoratet
   NIM-H-2016-007
   Norges lover

   NOU 2016:4 Ny kommunelov

   NIMs forslag ar at kommunenes menneskerettighetsforpliktelser og rolle i gjennomføringen av menneskerettighetene tydeliggjøres i loven.

   Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
   NIM-H-2016-006

   Eksklusjon fra flyktningstatus

   NIM er positive til at departementet vil vurder om det er behov for justeringer eller overgangsregler for å sikre at nye regler ill er is strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2016-005

   Endringer av Dublin, Eurodac og EASO

   I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved endringsforslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å være oppmerksom på i det videre arbeidet

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2016-004

   Endringer i rettshjelploven mv.

   Det er NIMs syn at endringsforslaget i praktiske tilfeller ikke oppfyller statens positive plikt til å gi tilgang på fri rettshjelp etter EMK art. 6 nr. 1. Statens positive plikt kan gå videre enn endringsforslaget på følgende måter: (1) Staten kan ha plikt til å gi tilgang på rettshjelp i andre formuerettslige tvister mellom tidligere ektefeller og samboere […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2016-003

   Uttalelse – Oppfølging av Tater/romaniutvalgets rapport

   NIM kan i det vesentlige slutte seg til utvalgets forslag og vil i det følgende påpeke følgende: Ta et tydelig oppgjør med fortiden, og offentlig bekrefte at staten tar ansvar for tidligere tiders overgrep og forsømmelser; Bygge opp tilliten mellom romanifolket/taterne og myndighetene. Sikre romanifolket/taterne reell deltakelse i prosesser som angår dem; Forebygging og tiltak ved diskriminering; . Legge til […]

   Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
   NIM-H-2016-002