3 resultater

EMDs avgjørelse i Steingrim Wolland mot Norge, 2018

17 mai 2018

Avgjørelse fra EMD om bevissikring hos advokater. Saken gjaldt politiets bevissikring av dokumenter i Wollands bolig og kontor. Wolland anførte at ransakingen og sikringen av dokumentene utgjorde brudd på retten til respekt for korrespondanse etter EMK art. 8. EMD fant det bevist at bevissikringen hadde hjemmel i lov, samt at…

EMDs avgjørelse i Kristiansen mot Norge, 2015

17 des 2015

EMDs avgjorde 17. desember 2015 klagesaken Kristiansen mot Norge. Spørsmålet var om retten til rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6 nr. 1 var krenket ved at et jurymedlem var upartisk. Klageren var av lagmannsretten med jury funnet skyldig i forsøk på voldtekt. Under rettssaken, rett etter at fornærmede hadde avgitt…