Avgrens søket

Publikasjoner

Mottakere

Tema

Kilder

Koronavirus

Høringsinnspill om midlertidig forskrift i medhold av koronaloven om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

NIM er i utgangspunktet positive til tiltak for å styrke effektiviteten i domstolene. Det kan bidra til å oppfylle menneskerettighetenes krav om at domstolene skal avgjøre saker innen rimelig tid. Utvidet adgang til bruk av fjernteknologi i rettssaker må imidlertid gjøres på en måte som ivaretar kravet til en rettferdig rettergang. Det innebærer blant annet […]

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Innspill til Stortingets koronakomité om koronaloven

NIM har to innspill til endringer av forskriftsteksten og forarbeidene. Dette gjelder lovforslagets § 1, om en presisering av formålet med loven, og forslagets § 5, hvor NIM foreslår et tillegg om offentliggjøring av regjeringens vurderinger i forkant av nye forskrifter gitt i medhold i loven.

Til: Stortingets koronakomité

Høringsuttalelse – NOU 2019:13 Når krisen inntreffer

NIM mener lovforslaget som utgangspunkt ikke utfordrer forholdet til menneskerettighetene, og stiller seg generelt positiv til å oppstille klare materielle og prosessuelle rammer for offentlig myndighetsutøvelse i krisesituasjoner.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet
Ollo/iStock

EMD avviste klage mot Norge

Et selskap som klaget Norge inn for brudd på retten til en rettferdig rettergang vant ikke frem i Strasbourg.