32 resultater

Høyesterettskjennelse om inhabil lagmann, HR-2015-1834-U

10 sep 2015

Høyesteretts ankeutvalg avsa 10. september 2015 kjennelse i en sak angående en lagmanns inhabilitet. Saken gjaldt en lagmann som hadde deltatt ved lagmannsrettens behandling av en fengslingssak, og som hadde en svigerdatter som var politiadvokat. Svigerdatteren hadde tidligere truffet beslutning om pågripelse og ransaking av siktede, og hadde vært involvert…