1095 resultater

Høyesterettsdom om bygging av hytter innenfor et reinbeitedistriktsområde. HR-2017-1230-A

22 jun 2017

Høyesterettsdommen uttaler seg om forholdet mellom reindriftsrettigheter og grunneiers rett til utnyttelse av sin egen eiendom, jf. reindriftsloven §63, 1.ledd. En grunneier hadde fått godkjent en reguleringsplan som åpnet for en begrenset hyttebygging innenfor et reinbeitedistrikts område for vår-, sommer- og høstbeite. Høyesterett kom som de tidligere instanser til at…

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge, 2017

13 jun 2017

Den 13. juni ble det flertall i Kontroll- og konstitusjonskomiteen for å vedta en granskingskommisjon. Bakgrunnen for representantforslaget om en sannhetskommisjon er samene som urfolk og deres forhold til norske myndigheter i fortid samt virkningshistorien av politikken overfor samene. Kvenene er også omfattet av forslaget. Kunnskapssituasjonen om fornorskningen er begrenset…

Norges statsrapport til FNs rasediskrimineringskomité, 2017

19 sep 2017

Norge sendte den 19.september den 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomité. Norge leverte midtveisrapportering til CERD-komiteen i september 2016, der komiteens anbefalinger i punkt 14, 30 og 38 ble besvart. I den foreliggende rapport er CERD-komiteens øvrige merknader besvart, samt oppfølgingsspørsmålene knyttet til mellomrapporteringen fra høsten 2016. Det er også rapportert…