Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 29 treff.

   NIMs supplerende rapport til Den europeiske sosialpakten i forbindelse med vurderingen av Norges 20. rapport i 2023

   NIM har for første gang avgitt en supplerende rapport til Den europeiske sosialkomitéen før den skal vurdere Norges 20. rapport. Denne rapporten fokuser på barn, familier og migranter, ett av fire rapporteringsområder definert av komiteen. NIM har avgrenset sitt innspill til tre temaer. Det gjelder enslige barn som forsvinner fra mottakssentre, ulik omsorgsløsning for asylsøkende barn i alderen 15-18 år og rett til husly for hjemløse EØS-borgere. Komitéen vil vurdere i hvilken grad Norge oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser i 2023.

   NIM-IR-2023-003

   Innspill til Norges utkast til 25 – 27. rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD)

   Rapportutkast til Norges neste rapport under FNs rasediskrimineringskonvensjon har vært på høring. Rapporten skal være bredt anlagt og svare ut hvordan anbefalingene fra forrige periode har blitt fulgt opp. CERD tilbyr ikke enda forenklet rapporteringsprosedyre som ellers er vanlig. NIMs kommentarer fokuserer først og fremst på temaer hvor det er behov for mer informasjon. Det gjelder blant annet om samisk statistikk, klager om rasediskriminering, situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere. Staten skal levere sin rapport til CERD i september 2023.

   Til: Kultur- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2023-023

   NIMs innspill til sakslisten fra FNs barnekomite

   NIM har gitt innspill til FNs barnekomité og foreslår 15 temaer som komiteen bør ta med i sin saksliste til Norges neste periodiske rapport, kjent som «List of issues prior to reporting», LOIPR. Vi løfter frem fire nye temaer, blant annet utredningsinstruksen og internasjonal adopsjon, og elleve vedvarende utfordringer. De inkluderer barns rett til å bli hørt, til privatliv og beskyttelse mot vold, og omhandler utsatte barn som enslige mindreårige asylsøkere, samer, nasjonale minoriteter, barn i fengsel og barn i rus. Komiteens saksliste til Norge blir vedtatt i mai 2023.

   Til: FNs barnekomité
   NIM-IR-2023-02

   NIMs supplerande rapport til FNs kvinnekomité

   I rapporten tek NIM opp til saman elleve tema. Rapporten er utarbeida i samråd med Eldreombodet. Sentrale tema er etterforsking og straffeforfølging av vald mot kvinner, straffelova sine føresegner om seksuallovbrot, krisesentertilbodet, og vald mot utsette grupper av kvinner. I rapporten tek NIM også opp mellom anna hets og hatprat mot kvinner, reforma av Likestillings- og diskrimineringsombodet og Diskrimineringsnemnda, helserettar for papirlause kvinner, barnefattigdom, og oppfølging av tidlegare tilrådingar frå Kvinnekomitéen og andre menneskerettslege overvakingsorgan. Rapporten er skrive i forkant av den tiande høyringa av Noreg i FNs kvinnekomité den 9. februar 2021.

   Til: FNs kvinnekomité
   NIM-IR-2023-001

   Innspill til EU-kommisjonens forslag til direktiv for virksomheters aktsomhetsvurderinger om menneskerettigheter, klima og miljø

   NIM har sendt innspill til EU-kommisjonens forslag til direktiv for virksomheters aktsomhetsvurderinger om menneskerettigheter, klima og miljø. NIM ønsker forslaget velkommen, og har i innspillet fokusert på virkeområdet til direktivet både når det gjelder menneskerettigheter og miljø (artikkel 2 og 3 (b) og (c)). NIM har også gitt kommentarer til artikkel 15 om klima.

   Til: EU-kommisjonen
   NIM-H-2022-014

   Merknader til utkastet til Norges 9. rapport til FNs torturkomité (CAT)

   Rapportutkast til Norges niende rapportering under FNs torturkonvensjon (CAT). Rapporten svarer på den sakslisten Torturkomitéen har utarbeidet for å høre hvordan anbefalingene fra forrige periode har blitt fulgt opp. NIMs kommentarer fokuserer først og fremst på temaer hvor det er behov for mer informasjon. Det gjelder blant annet rettshjelp ved frihetsberøvelse, bruk av isolasjon i fengsel, spytthette, forholdene på Trandum utlendingsinternat og tvangsbruk i psykiatrien og i barnevernet. Staten skal levere sin rapport til CAT i mai 2022.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-008