Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 46 treff.

   Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternat til kommunen der internatet ligg

   Høyringa gjeld eit forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet om at ansvaret for helse- og omsorgstenester for internerte på utlendingsinternat vert overført frå politiet til kommunane der utlendingsinternatet ligg. Forslaget inneberer einskilde endringar i helse- og omsorgstenestelova og i utlendingsinternatforskrifta.

   NIM etterlyser nærare menneskerettslege vurderingar av forslaget, særleg i lyset av den skjerpa aktsemda ovanfor fridomsrøva personar som følgjer av EMD sin praksis. Vidare ber NIM om at departementet sikrar at dei føreslegne endringane i § 5 i utlendingsforskrifta ikkje inneberer utilsikta endringar i internerte sine helserettar, slik dei føreslegne endringane etter vårt syn gjer per no.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-H-2023-032

   Høring om endringer i utlendingsloven – utvidet adgang til frihetsberøvelse mv. i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser

   NIM gir i denne høringsuttalelsen innspill til departementets forslag til endringer i utlendingsloven om utvidet adgang til frihetsberøvelse mv. i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser. I høringssvaret supplerer NIM departementets redegjørelse for de menneskerettslige sidene forslagene reiser. Videre kommenterer vi betydningen av returvernet for adgangen til internering med sikte på utsendelse og gir innspill til behovet for å vurdere revisjon av reglene for behandlingen av sikkerhetssaker, herunder reglene om oppnevning av særskilt advokat.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2023-031

   Innspill til representantforslag om å bedre livs- og boforholdene for enslige mindreårige asylsøkere

   NIM har gitt innspill til representantforslag om å bedre livs- og boforholdene til enslige mindreårige asylsøkere. NIM har over tid fulgt situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i Norge. I innspillet gir vi noen anbefalinger om hva som skal til for å sikre denne gruppens menneskerettighetsvern.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2023-019

   Innspill til representantforslag om granskning av asylbarn som forsvinner

   NIM har gitt innspill til representantforslag om asylbarn som forsvinner fra asylmottak og omsorgssentre. NIM viser til at forsvinninger kan utgjøre en risiko for menneskerettighetsbrudd, og anbefaler en bredere gjennomgang av rutiner og praksis for å sikre disse barnas rettigheter.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2023-018

   Endring i utlendingsforskriftens regler om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

   NIM har avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets høring om endring i utlendingsforskriftens regler om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn. Etter NIMs syn er utkastet til bestemmelsen for tvetydig og skjønnsmessig. NIM mener at ved vedtak om utvisning som rammer barn der det foreligger langvarig familieliv i Norge, at barnet kan bli skilt fra en av sine nærmeste omsorgspersoner eller andre forhold som kan innebære at barnet vil være særlig sårbart for familiesplittelse, bør det gis en rett til at saken skal behandles i nemndmøte. Vi skisserer i høringsuttalelsen et alternativt forslag til forskriftsregulering.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2023-014

   Forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.

   NIM har avgitt høringsuttalelse til forslag om videreføring av midlertidigeregler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m. NIM har gitt innspill til forslag om adgangen til å begrense antall tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner, omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere og fosterhjem dersom et høyt antall ankomster av fordrevne fra Ukraina gjør det nødvendig. NIM foreslår løsninger for å sikre en betryggende saksbehandling og gode vurderinger av barnets beste før disse unntakene kan tas i bruk.

   Til: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
   NIM-H-2023-008

   Bostedsløse EØS-migranters rett til husly

   NIM har utredet hvilke plikter myndighetene har til å gi et overnattingstilbud til bostedsløse som befinner seg på territoriet. Vi mener det er grunn til å vurdere nærmere om tilbudene som finnes i Oslo sikrer oppfyllelse av menneskerettighetene.

   Til: Arbeids- og inkluderingsdepartementetOslo kommune
   NIM-B-2022-030-v02

   Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse

   Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har avgitt høringssvar til regjeringens forslag om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse.

   NIM har særlig merknader til enkelte deler av forslaget som berører barns rettigheter. Regjeringen foreslår blant annet tilpasninger i regelverket for tilsyn med omsorgsinstitusjoner og fosterhjem. NIM har også innspill til fristen for å tilby barn grunnskoleopplæring, og anbefaler at denne fristen ikke utvides lenger enn absolutt nødvendig.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-009

   Merknader til utkastet til Norges 9. rapport til FNs torturkomité (CAT)

   Rapportutkast til Norges niende rapportering under FNs torturkonvensjon (CAT). Rapporten svarer på den sakslisten Torturkomitéen har utarbeidet for å høre hvordan anbefalingene fra forrige periode har blitt fulgt opp. NIMs kommentarer fokuserer først og fremst på temaer hvor det er behov for mer informasjon. Det gjelder blant annet rettshjelp ved frihetsberøvelse, bruk av isolasjon i fengsel, spytthette, forholdene på Trandum utlendingsinternat og tvangsbruk i psykiatrien og i barnevernet. Staten skal levere sin rapport til CAT i mai 2022.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-008

   Forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 mv

   NIM har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om midlertidig lovhjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 mv. Forslaget går ut på at at personer som skal uttransporteres til fremmed stat etter utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven kan pålegges en undersøkelse og tvangstestes dersom dette er nødvendig for å gjennomføre uttransporteringen og tiltakene er forholdsmessige.

   NIM fremholder i vårt høringsinnspill at innholdet i kravet til forholdsmessighet ved bruk av tvangstesting bør presiseres ytterliggere. Videre bør det ikke åpnes opp for bruk av tvang overfor barn under 16 år. Domstolskontrollen bør legges opp slik at den ligger nær i tid til når tvangen er aktuell. Det vil gi et bedre grunnlag for en betryggende vurdering fra rettens side av hvorvidt tvangen er forholdsmessig.

   NIM-H-2022-006