Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 81 treff.

   NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker fremtid

   NOU 2023:7 inneholder 118 forslag som skal styrke rettsikkerheten for barn i barnevernet. Forslagene er bredt anlagt, og berører alle deler av barnevernet, fra undersøkelsessaker til adopsjon. I vårt høringssvar har vi prioritert å gå nærmere inn på forslagene som enten reiser særlig sentrale menneskerettslige spørsmål, eller hvor NIM kan bidra med supplering. NIM omtaler spesielt forslagene som gjelder barns partsrepresentasjon og retten til å bli hørt, forslag som gjelder urfolk, nasjonale minoriteter og enslige mindreårige asylsøkere og noen av forslagene som berører hensynet til stabilitet og gjenforeningsmålet. NIMs merknader er ikke uttømmende.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2023-024

   Retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak mv.

   NIM har avgitt høringsuttalelse til Riksadvokatens retningslinje for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak mv. NIM fremholder blant annet at barn må gis offentlig oppnevnt forsvarer i flere saker. Videre fremholder NIM at det er vanskelig å se at sårbare barn gjennomgående kan ivaretas forsvarlig uten en ordning der de enten avhøres på barnehusene eller av fagpersoner med slik kompetanse som barnehusene besitter. NIM gir også innspill til retningslinjens virkeområde, med tanke på hvordan man skal avgjøre om en person er 18 år og om forholdet til CRPD.

   Til: Riksadvokaten
   NIM-H-2023-025

   Innspill til representantforslag om å bedre livs- og boforholdene for enslige mindreårige asylsøkere

   NIM har gitt innspill til representantforslag om å bedre livs- og boforholdene til enslige mindreårige asylsøkere. NIM har over tid fulgt situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i Norge. I innspillet gir vi noen anbefalinger om hva som skal til for å sikre denne gruppens menneskerettighetsvern.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2023-019

   Innspill til representantforslag om granskning av asylbarn som forsvinner

   NIM har gitt innspill til representantforslag om asylbarn som forsvinner fra asylmottak og omsorgssentre. NIM viser til at forsvinninger kan utgjøre en risiko for menneskerettighetsbrudd, og anbefaler en bredere gjennomgang av rutiner og praksis for å sikre disse barnas rettigheter.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2023-018

   Endring i utlendingsforskriftens regler om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

   NIM har avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets høring om endring i utlendingsforskriftens regler om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn. Etter NIMs syn er utkastet til bestemmelsen for tvetydig og skjønnsmessig. NIM mener at ved vedtak om utvisning som rammer barn der det foreligger langvarig familieliv i Norge, at barnet kan bli skilt fra en av sine nærmeste omsorgspersoner eller andre forhold som kan innebære at barnet vil være særlig sårbart for familiesplittelse, bør det gis en rett til at saken skal behandles i nemndmøte. Vi skisserer i høringsuttalelsen et alternativt forslag til forskriftsregulering.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2023-014

   NIMs innspill til sakslisten fra FNs barnekomite

   NIM har gitt innspill til FNs barnekomité og foreslår 15 temaer som komiteen bør ta med i sin saksliste til Norges neste periodiske rapport, kjent som «List of issues prior to reporting», LOIPR. Vi løfter frem fire nye temaer, blant annet utredningsinstruksen og internasjonal adopsjon, og elleve vedvarende utfordringer. De inkluderer barns rett til å bli hørt, til privatliv og beskyttelse mot vold, og omhandler utsatte barn som enslige mindreårige asylsøkere, samer, nasjonale minoriteter, barn i fengsel og barn i rus. Komiteens saksliste til Norge blir vedtatt i mai 2023.

   Til: FNs barnekomité
   NIM-IR-2023-02

   Forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m.

   NIM har avgitt høringsuttalelse til forslag om videreføring av midlertidigeregler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina m.m. NIM har gitt innspill til forslag om adgangen til å begrense antall tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner, omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere og fosterhjem dersom et høyt antall ankomster av fordrevne fra Ukraina gjør det nødvendig. NIM foreslår løsninger for å sikre en betryggende saksbehandling og gode vurderinger av barnets beste før disse unntakene kan tas i bruk.

   Til: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
   NIM-H-2023-008

   Innspill til representantforslag om å styrke barns personvern på digitale flater

   NIM har levert innspill til et representantforslag på Stortinget som handler om å styrke barns personvern på digitale flater. NIM gir i innspillet råd om særskilte menneskerettslige vurderinger som må gjøres, og støtter opp om flere av forslagene som går ut på utredninger som kan styrke personvernet til barn.

   Til: Stortingets familie- og kulturkomité
   NIM-H-2023-007

   NIMs supplerande rapport til FNs kvinnekomité

   I rapporten tek NIM opp til saman elleve tema. Rapporten er utarbeida i samråd med Eldreombodet. Sentrale tema er etterforsking og straffeforfølging av vald mot kvinner, straffelova sine føresegner om seksuallovbrot, krisesentertilbodet, og vald mot utsette grupper av kvinner. I rapporten tek NIM også opp mellom anna hets og hatprat mot kvinner, reforma av Likestillings- og diskrimineringsombodet og Diskrimineringsnemnda, helserettar for papirlause kvinner, barnefattigdom, og oppfølging av tidlegare tilrådingar frå Kvinnekomitéen og andre menneskerettslege overvakingsorgan. Rapporten er skrive i forkant av den tiande høyringa av Noreg i FNs kvinnekomité den 9. februar 2021.

   Til: FNs kvinnekomité
   NIM-IR-2023-001