Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 91 treff.

   Høringssvar NOU 2023: 29 Abort i Norge — Ny lov og bedre tjenester

   NIM har avgitt høringsuttalelse til NOU 2023: 29 Abort i Norge – ny lov og bedre tjenester. Høringsuttalelsen gjelder enkelte særlige spørsmål utredningen reiser, nemlig spørsmål om abort i tilknytning til beslutnings/samtykkekompetanse og forholdet til CRPD og barnekonvensjonen.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-H-2024-018

   Forslag til endringer i barnetrygdloven

   NIM har innspill til enkelte av de menneskerettslige vurderingene i høringsnotatet om forslag til endringer i barnetrygdloven. Våre innspill knytter seg til struktur og forholdet til rettigheter i barnekonvensjonen og ØSK. NIM løfter blant annet at vurderinger av barns rettigheter må ta utgangspunkt i hele barnekonvensjonens rettighetskatalog. I tillegg knytter vi enkelte bemerkninger til veiledning om frister.

   NIM-H-2024-008

   Høringssvar om ekspertgrupperapport om barn i fattige familier

   NIM har svart på høring om ekspertgruppen om barn i fattige familier sin rapport «En barndom for livet – Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier». NIM har ikke gått nærmere inn i alle forslagene og vurderingene til ekspertgruppen. I dette høringssvaret fremheves enkelte sider ved utredningen. Først gjennomgås menneskerettslige forpliktelser som er særlig relevante når det gjelder barn i fattige familier og hvordan ekspertgruppens rapport behandler disse. Deretter kommenterer vi anbefalingen om å innta en bestemmelse om barnets beste i sosialtjenesteloven. NIM understreker også viktigheten av å gjennomføre menneskerettslige vurderinger i oppfølgingen av rapporten.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2024-007

   Skriftlig innspill til Justiskomiteens høring av Prop. 36 S (2023- 2024) – Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024-2028)

   Etter NIMs syn inneholder den nye opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. gode og dekkende vurderinger av voldssituasjonen i Norge. Imidlertid savner NIM generelt mer konkrete, forpliktende og mål- og- etterprøvbare tiltak. I tillegg mener NIM det er behov for flere tiltak for å styrke krisesentertilbudet, flere tiltak rettet mot særlig utsatte grupper, og at det er viktig at det sikres tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre planen, også i et langtidsperspektiv.

   NIM-H-2024-006

   NOU 2023:24 Med barnet hele vegen – Barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit

   NIM mener utvalget har levert en grundig utredning om store deler av institusjonsbarnevernsfeltet. Utredningen ivaretar barns rett til medvirkning på en god måte. Utvalget redegjør godt for og drøfter mange sentrale menneskerettigheter, samtidig som andre deler av utredningen klart har en side til menneskerettighetene uten at de i særlig grad trekkes inn. NIM har videre enkelte kommentarer knyttet til temaene helsehjelp for barn som bruker rusmidler og utvalgets vurdering av utfordringene knyttet til tverrfaglig helsekartlegging av barn.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2024-004

   Innspill til representantforslag 39 S (2023–2024)

   NIM har avgitt skriftlig innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av representantforslag om en tiltakspakke for enslige mindreårige asylsøkere.

   NIM mener at omsorgstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere i Norge innebærer en manglende oppfyllelse av barnekonvensjonen. Det er etter vårt syn nødvendig med både rettslige og faktiske tiltak for å bedre situasjonen. I denne omgang går vi nærmere inn på det vi anser som et minimum for at omsorgstilbudet som gis til enslige mindreårige asylsøkere skal oppfylle barnekonvensjonens krav.

   Til: Stortingets kommunal og forvaltningskomité
   NIM-H-2024-002

   Forslag til forskrift om behandling av personopplysninger i forbindelse med programmet Sammen på vei

   NIM er positive til at departementet ønsker å regulere behandlingen av personopplysninger i forbindelse med programmet Sammen på vei. I høringsuttalelsen etterlyser NIM en nærmere vurdering av hvor inngripende lagringstiden anses å være overfor barnet. NIM peker på at privatlivsimplikasjonene vil kunne få gradvis større betydning etter hvert som barnet blir eldre.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2023-040

   Forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov og privatskoleloven

   NIM har avgitt høringsuttalelse til forslag fra Kunnskapsdepartementet om regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov og privatskoleloven. Etter NIMs syn er det nødvendig for å sikre en betryggende menneskerettslig oppfyllelse, blant annet av barnekonvensjonen, at skranker for adgangen til bruk av fysisk makt er presist og klart regulert, og ledsages av rettssikkerhetsgarantier. Det skal være forutsigbart for den enkelte når myndighetene kan gripe inn med tvang og inngrep i den enkeltes personlige frihet, og regelverket må derfor være tilstrekkelig klart. Dette er nødvendig for å forebygge ulovlig, unødvendig og uforholdsmessig maktbruk. Samtidig er det også viktig for å sikre adgang til bruk av makt der det er nødvendig for å beskytte barnet selv eller andre personer mot skade. Videre er det nødvendig at regelverket legger til rette for effektiv forbygning av fysisk inngripen overfor barn.

   Kunnskapsdepartementet ønsker med forslaget å ivareta disse hensynene. NIMs har flere innspill til lovslaget for å sikre at hensynene og rettighetene ivaretas.

   NIM-H-2023-034

   Forslag til forbud mot søskenbarnekteskap mv.

   NIM har avgitt høringsuttalelse til forslag fra Barne- og familiedepartementet om forbud i ekteskapsloven mot at søskenbarn inngår ekteskap med hverandre.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2023-35