Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 271–280 av 302 treff.

   Høringsuttalelse til NOU 2017:12 Svikt og svik

   NIM anbefaler at norske myndigheter iverksetter effektive tiltak på systemnivå for å forebygge og forhindre at barn utsettes for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Det bør også iverksettes tiltak for å avdekke slike forhold på et tidligere stadium.

   Til: Barne- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2017-018

   Høringssvar: Vil gjøre det vanskeligere for statsløse barn som er født i Norge

   Regjeringen vil gjøre det vanskeligere for statsløse barn som er født i Norge å få norsk statsborgerskap. Det går frem av et lovforslag som nå er ute på høring. Vi mener høringsbrevet er svært knapt. Det redegjør ikke for lignende lovforslag som har vært fremmet tidligere og annet relevant bakgrunnsmateriale.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-017

   Høring om støtte til barnefamilier

   Hva må staten gjøre for å sikre at fattige barn får en trygg oppvekst? Et regjeringsoppnevnt utvalg har skrevet en rapport om offentlige støtteordninger til barnefamilier.

   Til: Barne- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2017-015

   NOU 2017: Offentlig støtte til barnefamiliene

   NIM anbefaler: Departementet bør innhente mer informasjon om hvilke konsekvenser svak økonomi i barnefamilier kan ha for barns oppvekstsvilkår og levestandard; Departementet bør utrede de menneskerettslige sidene av forslaget nærmere, slik at de tiltak som settes i verk er egnet til å sikre barns rettigheter innenfor dette rettslige rammeverket.

   Til: Barne- og likestillingsdepartementet
   NIM-H-2017-014

   Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – partsstatus i utlendingssaker

   Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har ved sin rikholdige praksis utpenslet mer konkret hva som ligger i EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Bestemmelsen gir også hjemmel for inngrep i retten til familieliv. For at staten skal kunne gjøre inngrep i denne retten, må inngrepet blant annet være «i samsvar med loven» og «nødvendig i et demokratisk samfunn». […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-012

   Forslag til endringer i utlendingsloven – utvidelse av mishandlingsbestemmelsen

   Norske myndigheter har etter EMK artikkel 8 en positiv forpliktelse til å sikre at personer i Norge ikke utsettes for vold og overgrep. I høringsbrevet foreslås det at personer med midlertidig oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer til en person bosatt i Norge skal ha et rettskrav på oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag ikke bare dersom samlivet tar slutt og […]

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-011

   NOU 2017:2 Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

   På bakgrunn av EMDs praksis anbefaler NIM at behovet for nasjonale retningslinjer bør utredes bedre, inkludert om det finnes alternative tiltak for å avhjelpe et eventuelt behov, før det settes i gang et arbeid med å innføre slike nasjonale retningslinjer som utvalget skisserer.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2017-010