Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 47 treff.

   Høringssvar NOU 2023: 29 Abort i Norge — Ny lov og bedre tjenester

   NIM har avgitt høringsuttalelse til NOU 2023: 29 Abort i Norge – ny lov og bedre tjenester. Høringsuttalelsen gjelder enkelte særlige spørsmål utredningen reiser, nemlig spørsmål om abort i tilknytning til beslutnings/samtykkekompetanse og forholdet til CRPD og barnekonvensjonen.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-H-2024-018

   Innspill til Rushåndhevingsutvalget

   NIM har avgitt innspill til Rushåndhevingsutvalget. NIM nevner flere menneskerettslige spørsmål som bør vurderes, blant annet vern mot selvinkriminering og bruk av overskuddsinformasjon. Videre gir vi innspill definisjonen av «rusmisbruker» i tilfeller der rusbruken har sin årsak i en funksjonsnedsettelse og om spørsmålet om funksjonsnedsettelsens betydning for straffefastsettelsen.

   Til: Rushåndhevingsutvalget
   NIM-B-2023-026

   Forenkle og forbedre. Rapport fra ekspertutvalg for tematisk organisering av psykisk helsevern

   I høringssvaret kommenterer NIM behandlingstilbudet til voksne med ROP-lidelser. En rekke studier vier at personer med ROP-lidelser mottar et dårligere somatiskhelsetilbud enn resten av befolkningen. Flere rusavhengige opplever helle rikke å få god nok psykisk helsehjelp. Dette utfordrer kravet til kvalitativt gode helsetjenester slik retten til høyest oppnåelige helsestandard krever. NIM mener at departementet i arbeidet med oppfølgingen av utredningen, bør se hen til denne særproblemstillingen, og finne og gjennomføre tiltak som styrker tverrfagligheten og samhandlingen med andre deler av helsevesenet for akkurat denne pasientgruppen.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-H-2023-39

   Samtykkeutvalgets rapport «Bedre beslutninger, bedre behandling»

   I høringssvaret kommenterer NIM tre forhold som tas opp i utredningen. De tre forholdene er oppprettholdelsen av fravær av samtykkekompetanse som vilkår for tvang, beviskravet i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 andre ledd og statens sikringsplikt overfor voldsutsatte i relasjon til «fare»-vilkåret. NIMs høringssvar er ikke uttømmende når det gjelder menneskerettslige spørsmål i utredningen.

   NIM-H-2023-038

   Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternat til kommunen der internatet ligg

   Høyringa gjeld eit forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet om at ansvaret for helse- og omsorgstenester for internerte på utlendingsinternat vert overført frå politiet til kommunane der utlendingsinternatet ligg. Forslaget inneberer einskilde endringar i helse- og omsorgstenestelova og i utlendingsinternatforskrifta.

   NIM etterlyser nærare menneskerettslege vurderingar av forslaget, særleg i lyset av den skjerpa aktsemda ovanfor fridomsrøva personar som følgjer av EMD sin praksis. Vidare ber NIM om at departementet sikrar at dei føreslegne endringane i § 5 i utlendingsforskrifta ikkje inneberer utilsikta endringar i internerte sine helserettar, slik dei føreslegne endringane etter vårt syn gjer per no.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-H-2023-032

   Forslag til endringer i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven

   NIM har avgitt høring om forslag til endringer i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. NIM mener en rekke av endringene som departementet foreslår vil bidra en mer betryggende menneskerettslig oppfyllelse. Vi har likevel kommentarer til noen av temaene i forslaget. Våre merknader gjelder særlig reguleringen av innsattes mulighet til fellesskap og utetid fra celle, utelukkelse fra fellesskapet, bruk av makt og tvangsmidler samt begrunnelser ved slik utelukkelser og tvangsmidler. Her mener vi at en senere proposisjon bør utdype de menneskerettslige sidene ved forslaget, og at lovutkastet på noen punkter bør vurderes justert for i større grad å reflektere og oppfylle disse menneskerettslige forpliktelsene.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2023-022

   Oversendelse av NIMs rapport «Eldres menneskerettigheter: På stedet hvil?»

   NIM har oversendt vår nye rapport «Eldres menneskerettigheter: På stedet hvil?» til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. I brevet redegjøres det for rapportens hovedfunn. NIM ber også om et møte for å diskutere rapportens innhold.

   Til: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
   NIM-B-2023-014

   Anmodning om en forsterket fellesskapsavdeling for kvinner og en helhetlig undersøkelse av situasjonen til kvinnelige innsatte med helse- og omsorgsbehov

   I et brev til Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ber NIM sammen med LDO og Advokatforeningen anmodet myndighetene om å bedre den alvorlige situasjonen for kvinnelige innsatte med helse- og omsorgsbehov, spesielt den akutte situasjonen ved Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt. I brevet etterlyses tre tiltak: 1: Behovet for en permanent, forsterket fellesskapsavdeling for kvinner; 2: behovet for en kartlegging av behov for straffavbrudd på grunn av enkteltinnsattes helsetilstand; 3: behovet for en helhetlig undersøkelse av situasjonen kvinner i norske fengsler. 

   Til: Helse- og omsorgsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementet
   NIM-B-2023-008

   Lov om opphevelse av eldreombudsloven

   NIM har avgitt skriftlig innspill til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med behandlingen av Prop. 56 L (2022-2023) om forslag til lov om opphevelse av eldreombudsloven. Ettersom avviklingen av Eldreombudet følger Stortingets budsjettvedtak, har ikke lovforslaget tidligere vært på høring. I innspillet kommenterer NIM forslaget på prinsipielt grunnlag. NIM anser det som uheldig at Eldreombudet legges ned, ettersom nedleggelsen gjør at eldre i Norge mister en helhetlig og uavhengig ordning som arbeider spesielt for å ivareta deres rettigheter. Dermed er det spesielt viktig at myndighetene sørger for at det iverksettes tiltak for å styrke eldres rettssikkerhet i tiden fremover.

   Til: Stortingets helse- og omsorgskomité
   NIM-H-2023-016