Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 56 treff.

   NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger

   NIM har gitt innspill til kommunal- og distriktsdepartementet som har sendt «NOU 2023:9 Generalistkommunesystemet – Likt ansvar – ulike forutsetninger» på høring. Vi mener at det i den videre oppfølgingen av utredningen også bør tas hensyn til kommunenes menneskerettighetsansvar. I høringsuttalelsen redegjør vi for dette ansvaret og for NIMs arbeid på feltet.

   Til: Kommunal- og distriktsdepartementet
   NIM-H-2023-033

   Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land

   Lovforslagene i denne høringen har til formål å styrke kommunenes rolle i prosesser knyttet til vindkraft på land. NIM har enkelte kommentarer og innspill til hvordan denne målsettingen kan styrkes. Disse knytter seg særlig til uavhengige konsekvensutredninger, oppdatering av energiloven, veiledning om vurderinger vedrørende SP 27 og kunnskap om kumulative virkninger over tid av flere inngrep.

   Til: Kommunal- og distriktsdepartementetOlje- og energidepartementet
   NIM-H-2023-011

   Meld. St. 8 (2022-2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett

   NIM har sendt inn skriftlige innspill til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 8 (2022-2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett. I innspillet ber NIM komiteen understreke kommunenes menneskerettsansvar og anbefaler at det gjennomføres konkrete menneskerettslige vurderinger i den videre oppfølgingen av relevante tiltak i stortingsmeldingen.

   Til: Stortingets arbeids og sosialkomité
   NIM-B-2023-004

   Bostedsløse EØS-migranters rett til husly

   NIM har utredet hvilke plikter myndighetene har til å gi et overnattingstilbud til bostedsløse som befinner seg på territoriet. Vi mener det er grunn til å vurdere nærmere om tilbudene som finnes i Oslo sikrer oppfyllelse av menneskerettighetene.

   Til: Arbeids- og inkluderingsdepartementetOslo kommune
   NIM-B-2022-030-v02

   Skriftlig innspill til forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet

   NIM har sendt rapporten «Rus og menneskerettigheter» som skriftlig innspill til Helse og omsorgsdepartementet. Rapporten er å regne som NIMs innspill til regjeringens planlagte forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet.

   Til: Helse- og omsorgsdepartementet
   NIM-H-2022-025

   NOU 2022: 3 På trygg grunn

   NIM har gitt uttalelse til høringen av NOU 2022: 3 På trygg grunn. Formålet med NIMs høringssvar er å trekke opp menneskerettslige rammer for myndighetenes plikt til å beskytte liv, herunder plikten til å etterforske og identifisere årsaken til at liv gikk tapt som følge av en naturkatastrofe. NIMs inntrykk er at utvalget generelt har drøftet grundig årsakene til skredet på Gjerdrum og kommet med forslag til en rekke tiltak om hvordan staten kan ta skritt for å gjennomføre flertallets nullvisjon om at ingen flere liv skal gå tapt i kvikkleireskred. Dette er veldig positivt. NIM stiller seg samtidig bak Gjerdrumutvalget i at det er et økende behov for faglige vurderinger av hvilken betydning klimaendringer og økt nedbør kan få for kvikkleireskred.

   Til: Olje- og energidepartementet
   NIM-H-2022-019

   Innspill til tillitsreformen

   En av regjeringens nye satsninger er tillitsreform i offentlig sektor. Reformens formål er å sikre mer innflytelse og frihet til den enkelte ansatte ved utøvelsen av offentlig myndighet, samt færre kontrolltiltak. En slik reform vil imidlertid også ha sider til rettssikkerhetsspørsmål, ettersom rapportering og kontrollrutiner kan være nødvendig for å fange opp svikt. Det slår særlig inn ved myndighetshandlinger som har en side til menneskerettighetene. NIM har drøftet hvordan hensynet til rettssikkerhet og garantier for å sikre menneskerettighetene kan ivaretas i en tillitsreform.

   Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
   NIM-B-2022-011