6 resultater

Meld. St. 39 Stortingsmelding om individklageordningene til FNs konvensjoner om ØSK, BK og CRPD, 2015-2016

30 sep 2016

Regjeringen motsetter seg at enkeltpersoner skal kunne klage inn Norge til FN-komiteene som har ansvar for å overvåke overholdelsen av tre FN-konvensjoner. Dette gjelder FNs barnekonvensjon (BK), FNs konvensjon for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Regjeringens innvendinger er…