NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

06 jun 2017

Forslaget til ny straffeprosesslov reiser et mangfold av spørsmål, fra de mer overordnede og prinsipielle til de praktiske. Vårt høringsinnspill er begrenset til de menneskerettslige og konstitusjonelle temaene forslaget aktualiserer. I høringsuttalelsen har vi lagt hovedvekt på de av utvalgets forslag som angår grunnleggende krav til straffesaksbehandlingen, blant annet likebehandling og kontradiksjon, selvinkriminering…

Muntlig høring om sannhetskommisjon

Muntlig høring om sannhetskommisjon

15 mai 2017

Sannhetskommisjoner er i flere land brukt for å kartlegge og granske spørsmål om brudd på menneskerettigheter eller andre overgrep. Slike kommisjoner er en av pilarene i såkalt overgangsrettferdighet (transitional justice) for å håndtere tidligere tiders systematiske og grove menneskerettighetsbrudd og/eller brudd på folkeretten.