NIMs arbeid

Innspill til Norges 7. rapport til FNs menneskerettighetskomité

NIM vil gi kommentarer på enkelte punkter i statsrapporten: Nasjonal institusjon;  Hatkriminalitet; Psykiatri; Politiarrest, varetekt og fengselsbesluttet utelukkelse; Fri rettshjelp; Internering av asylsøkere; Urfolk; Nasjonale minoriteter; Eldre og deres menneskerettighetssituasjon.

NOU 2016:18 Hjertespråket

Samiske språk er en av grunnpilarene i samisk kultur. Samiske språk er både urfolks,- og minoritetsspråk i Norge. Videre er samisk og norsk likeverdige språk i henhold til sameloven § 1-5. Folkerettslig er retten til språk en del av de kulturelle rettigheter som er vernet i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs konvensjon […]

Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utlendingslovens regler om tvangsmidler

På et overordnet nivå mener NIM at de foreslåtte regelendringene på en bedre måte vil ivareta de strenge vilkår som gjelder for fengsling av barn enn det gjeldende regelverket. På enkelte punkter mener NIM imidlertid at lovforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar våre folkerettslige forpliktelser.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsuttalelse – NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Forslaget styrker barns rettigheter på flere områder. NIM særlig positive til økt rettighetsfesting for barn. Videre er det en fordel at regler om tvangsbruk på barnevernsinstitusjoner flyttes fra forskrift til lov. Forslaget gir bedre prosessuelle garantier for både barn og foreldre. Forslaget styrker også barn  med minoritet- eller urfolksbakgrunns rettigheter hva gjelder kultur, religion og språk.

Til: Barne- og likestillingsdepartementet

Innspill til formøte og forslag til saksliste – FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW)

NIM har sendt sitt innspill til arbeidsgruppen som møtes i et formøte for å utarbeide saksliste, som en del av forberedelsene til høringen av Norges 9. periodiske rapport om gjennomføring av kvinners menneskerettigheter (CEDAW). De problemstillinger som tas opp er: likestilling- og diskriminering;  ny utredningsinstruks; samiske kvinner og helse; kvinner i fengsel; menneskerettigheter til eldre.

Digitalt grenseforsvar

Vårt anbefalinger er at et eventuelt dataovervåkingssystem er i samsvar med gjeldende konstitusjonelle og menneskerettslige regler, som legger rettslig bindende begrensninger for hvilke inngrep etterretningstjenesten kan foreta overfor borgerne.

Til: Forsvarsdepartementet
Norges lover

Endringer i barneloven og straffeprosessloven

NIM ser det som positivt at regjeringen ønsker å styrke barns rettsstilling i Norge og igangsette tiltak som er egnet til å beskytte barn mot vold og overgrep. Vi stiller imidlertid spørsmål ved de virkemidler som foreslås.

Til: Barne- og likestillingsdepartementet

Håndhevingen på diskrimineringsområdet

På generelt grunnlag støtter vi målsettingen om er mer effektiv håndheving på diskrimineringsområdet.

Til: Barne- og likestillingsdepartementet